تغییرات آب و هوایی

دانلود پایان نامه

23
61/17
قره چای
اناج
122
13
38/9
سنگ سفید
208
13
16
جاورسیان
326
14
29/23
ماخذ: نگارنده
شکل(3-5): ناهمواری های شهرستان خنداب
3-2- ویژگی های طبیعی
یکی از ویژگی های مهم بخش کشاورزی، وجود ریسک بالا در این بخش است. به طورکلی تولید محصولات کشاورزی به شدت وابسته به فرایندهای طبیعی و بیولوژیکی است و در مواجهه با فرایندهای طبیعی و بیولوژیکی نظیر تغییرات آب و هوایی، انواع بیماری ها و سایر حوادث قهری که به صورت تصادفی رخ می دهد، به شدت آسیب پذیر است(کبیری و برزنده،601:1383). میزان بارندگی، خشکسالی، دسترسی به آب، سرما، توفان، تگرگ، آفات و بیماری ها، سیل، زمین لرزه و دیگر متغیرهایی نظیر این ها، تولید در بخش کشاورزی را از طریق خطرپذیری تولید و سرمایه گذاری، تحت الشعاع قرار می دهند(دهقان و حسینی،5:1385). برهمین اساس، مخاطرات طبیعی و اکولوژیکی مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان این بخش فراهم می آورد و ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های مولد اقتصاد کشاورزی را تشدید و منجر به ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید در روستاها می گردد. بنابراین، فعالیت های کشاورزی به طور ذاتی توام با ریسک هستند و کشاورزان مجبور به تصمیم گیری در چنین محیطی اند. بطورکلی، ویژگی های طبیعی دخیل در فعالیت کشاورزی مربوط به منابع خاک، آب، شرایط آب و هوایی و عوامل زیستی می شود. در بخش منابع خاک شاخص هایی که رشد گیاه را متاثر می سازند در ارتباط با بافت، عمق، شوری، فرسایش، مواد آلی و کلاس بندی اراضی می باشد که هرگونه نقفص و محدودیتی در این ویژگی ها مانع از رشد و بهره وری تولیدات کشاورزی می شود. در بخش منابع آب به ظرفیت های آبی پرداخته می شود و ویژگی هایی نظیر نیاز آبی و کیفیت آب مورد بررسی قرار می گیرد و هرگونه کمبود و نقصی در این ارتباط میزان بهره وری تولید را در بخش کشاورزی متاثر می سازد. وضعیت آب و هوایی به خصوصیات بارش، دما، رطوبت، یخبندان، تبخیر و ارتفاع اشاره دارد و تغییرات اقلیمی را به عنوان عامل اختلال گر در رشد و بهره وری گیاه مطرح می سازد. عوامل زیستی به ویژگی های مفید و خسارت زای بیولوژیکی در مزرعه می پردازد و مجموعه ای از حشرات مفید و مهاجم و شیوع بیماری را در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می دهد.
3-2-1- منابع خاک
براساس مطالعات صورت گرفته وضعیت عمومی منابع خاک در شهرستان خنداب شرایط مناسبی را برای گسترش و توسعه فعالیت بخش کشاورزی فراهم آورده و مجموعه ویژگی هایی که جهت رشد و نمو گیاه و محصول نیاز هست را در حدی مناسب و تاحدودی ایده آل در اختیار کشاورزان قرار داده است.
بطورکلی، در مطالعات صورت گرفته و بازخوانی نقشه های خاک شناسی، بافت خاک شهرستان خنداب لوم رسی- شنی (sandy – clay – loam) و در طبقه 7 مثلث بافت خاک قرار می گیرد. این طبقه از خاک ها 20 تا 35 درصد رس داشته و مقدار سیلت آن 28 درصد کمتر و شن آن نیز بیش از 45 درصد می باشد. بطورکلی، خاک های شنی دارای ضریب نگاهداری رطوبت و ظرفیت تبادلی کمتر، ولی نفوذپذیری بیشتری هستند. در عوض خاک های رسی دارای ضریب نگهداری رطوبت و ظرفیت تبادلی زیاد بوده، ولی نفوذپذیری کمتری دارند(جعفری و طویلی، 98:1389). خاک های سیلت حالتی بینابین دارند و ترکیبی از خاک های شنی- رسی می باشند که هم قابلیت نگهداری رطوبت و هم قابلیت نفوذپذیری آب را دارند. بنابراین، طبقه لوم رسی- شنی یکی از بهترین انواع بافت های خاکی برای فعالیت باغبانی در بخش کشاورزی محسوب می شوند.
شکل(3-6): بافت خاک شهرستان خنداب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مصالحه