مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

تعریف عملیاتی مفاهیم

۲-۲-۸- جمع بندی مبانی نظریه ای و ارایه چارچوب مفهومی……………………………………………………………………………………..۷۵
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۱- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۲- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۳- روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۴- پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۴-۱- ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۵- محدوده مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۶- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۷- جامعه نمونه و واحد تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق…… …………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۹- تعریف عملیاتی مفاهیم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۹-۱- پایداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۹-۲- تعریف عملیاتی پایداری شهری………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۱۰- ارزیابی پایداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱- ارزیابی و کاربرد آن در تدوین استراتژیهای توسعه پایدار……………………………………………………………………………….۹۲
۳-۱۲- مدل های ارزیابی و ارتباط آنها با نظریه های توسعه ای…………………………………………………………………………………۹۴
۳-۱۳- سنجش پایداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۱۴- روش ها و ابزارهای سنجش پایداری…………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۱۵- مدل های اندازه گیری پایداری بر مبنای شاخص ها……………………………………………………………………………………….۱۰۰