تعریف اصطلاحی

دانلود پایان نامه

1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53
1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54
1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-4.مالکیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-6-2-4-1.منشاء مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58
1-6-2-4-2.شرایط مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-4-3.اثر مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5. تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5-1.موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-5-2.شرایط و آثار تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6-1. اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..61

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله رشته حقوق دربارهپیشگیری از جرم