تعریف اصطلاحی

دانلود پایان نامه

1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29
1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29
1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………………………………30
1-4-2. کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32
1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34
1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36
1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37
1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله رشته حقوق دربارهنظام عدالت کیفری