تصمیم گیری چند معیاره

دانلود پایان نامه

0.274105
صومای برادوست
20
0.196411
نازلو
21
0.195344
شاهیندژ
22
0.154536
پلدشت
23
0.11207
مهاباد
24
0.105902
پیرانشهر
9.21
شکاف توسعه
رتبه بندی مناطق آموزشی از نظر شاخص پیشرفت تحصیلی(شناختی)
برای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس از شاخص های معدل دروس نهایی سال سوم متوسطه، پوشش تحصیلی، نرخ ارتقای پایه ودرصد قبولی در کنکور سراسری بهره گرفته شده است. این شاخص ها و نحوه محاسبه آنها به تفصیل در فصل سوم توضیح داده شده است . نتایج این رتبه بندی که با استفاده از وزن دهی آنتروپی و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس صورت گرفته است در جدول شماره 4-25 ارائه شده است. میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب 0.4209 و 0.1494 می باشد. همانطور که از جدول شماره4-25مشاهده می شود با توجه به میزان تاپسیس مناطق از نظر شاخص های پیشرفت تحصیلی منطقه آموزشی منطقه آموزشی ارومیه – ناحیه 1 در رتبه اول و منطقه آموزشی صومای برادوست با میزان تاپسیس 00.106338در رتبه آخر از نظر برخورداری از شاخص های پیشرفت تحصیلی واقع شده است. بررسی شکاف توسعه که از تقسیم بیشترین میزان تاپسیس بر کمترین میزان آن به دست می آید نشان می دهد که از نظر شاخص های پیشرفت تحصیلی منطقه آموزشی ناحیه یک ارومیه 6.66 برابر برخوردار تر از منطقه صومای برادوست می باشد.
جدول 4-25. رتبه‌بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از نظر شاخص پیشرفت تحصیلی
رتبه
میزان تاپسیس

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   یارانه های صادراتی