تصمیم گیری چند معیاره

دانلود پایان نامه

پلدشت
1.5
شکاف توسعه
رتبه بندی مناطق آموزشی از نظر شاخص فرایند مدرسه
برای رتبه بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در شاخص فرایند مدرسه از میانگین متغیرهای ادراک دانش آموزاز حمایت از طرف معلمان و کارکنان، جو انضباطی مدرسه، رفتار عادلانه با دانش آموزان، ارتباط با کادر مدرسه و کارآمدی معلمان به صورت تلفیقی با بهره گیری از روش وزن دهی آنتروپی و تکنیک تاپسیس استفاده شده است. این شاخص ها و نحوه محاسبه آنها به تفصیل در فصل سوم توضیح داده شده است . نتایج این رتبه بندی که با استفاده از وزن دهی آنتروپی و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس صورت گرفته است در جدول شماره 4-23 ارائه شده است. میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب 0.4653 و 0.2040 می باشد. همانطور که از جدول شماره4-23 مشاهده می شود با توجه به میزان تاپسیس مناطق از نظر شاخص فرایندی منطقه آموزشی بوکان با میزان تاپسیس 0.099983در رتبه اول و منطقه آموزشی تکاب با میزان تاپسیس 0.000314در رتبه آخر از نظر برخورداری از شاخص فرایندی واقع شده است. میزان شکاف توسعه 3.18 می باشد. بررسی میزان شکاف توسعه بیانگر این است که در رابطه با شاخص فرایندی منطقه آموزشی بوکان از نظر برخورداری 3.18 برابر منطقه تکاب می باشد.
جدول 4-23. رتبه‌بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از نظر شاخص‌ فرایندی
رتبه
میزان تاپسیس
نام منطقه
1
0.099983
بوکان
2
0.099603
پلدشت
3
0.0994
سیلوانا
4
0.0976
ارومیه- ناحیه1
5
0.0969
نقده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تصمیم گیری چند معیاره