تحلیل عاملی تأییدی


Widget not in any sidebars

انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث بنای خلاف
اخذ جریمه و رشوه توسط ماموران کنترل ساختمان
3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق
پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه‌گیری و به‌کارگیری آن در مرحله‌ی اصلی گردآوری اطلاعات، ضرورت دارد که تحقیقگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار مورد نظر و معتبر‌بودن آن پیدا کند (خاکی، 1379). لذا، برای مطمئن شدن از این که سنجه‌ها به طور معقول، خوب، مناسب و صحیح تدوین شده‌اند می‌توان از دو معیار استاندارد روایی و پایایی بهره گرفت. روایی (اعتبار)، آزمون می‌کند که تا چه حدی ابزار تدوینی مفهوم خاص فرضی که باید اندازه‌گیری کند، می‌سنجد و پایایی می‌آزماید که تا چه حد ابزار در سنجش مفهوم از ثبات و پیوستگی منطقی در پاسخ‌ها برخوردار است. به عبارت دیگر، روایی در پی آن است تا نشان دهد که آیا ابزار تحقیق مفهوم را درست اندازه‌گیری می‌کند یا خیر و پایایی به ثبات و پیوستگی منطقی در میان پاسخ‌های سؤالات گنجانده شده در سنجه‌ی اندازه‌گیری کننده، اشاره دارد. در مجموع می‌توان گفت روایی و پایایی، دقت علمی تحقیق را تأیید و تصدیق می‌کند (دانایی‌فر، 1387). اکنون این دو معیار مورد بحث قرار می‌گیرد.
3-7-1- روائی (اعتبار)
در این تحقیق به منظور بررسی روایی محتوایی، در تهیه عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز شهری از تعدادی از مؤلفه‌های موجود در ادبیات پیشین استفاده شده است. در نهایت، با استفاده از نظر خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و اجرائی، پرسش‌نامه‌ها در چندین مرحله تعدیل یافتند و نهایتاً به یک پرسشنامه با 25 گویه تبدیل گردید. استفاده از پیشینه‌ی تحقیق و استفاده از نظرات متخصصان در تهیه پرسشنامه حاکی از روایی محتوایی آن است. همچنین جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که نتایج آن در فصل چهارم گزارش گردیده است.
3-7-2- پایائی
یکی از روش های معتبر برای سنجش میزان پایایی یک پرسشنامه، اندازه گیری ثبات پاسخ های یک فرد به یک پرسش از مقیاس با پاسخ های وی به پرسش دیگر از همان مقیاس یا همبستگی پرسش به پرسش است. به این ترتیب، معیاری برای پایایی کل پرسشنامه به دست میآید. آمارهای که این معیار را نشان میدهد به نام «ضریب آلفای کرونباخ» نامیده میشود که اندازه آن بین صفر و یک متغیر است هر چه میزان این شاخص بالا باشد، روایی مقیاس بیشتر است. اما به عنوان یک قاعده کلی، میزان آلفا دست کم باید 7/. باشد این رقم برای تحقیق های اکتشافی در حد 6/. نیز قابل قبول است (دی واس، 2000). به منظور بررسی پایایی پرسشنامه‌ی ” شناسایی و رتبه بندی پیشآیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد ” نمونه ای متشکل از 50 نفر، پرسشنامه‌ی مورد نظر را تکمیل کردند. در این روش برای محاسبه‌ی هماهنگی درونی پرسشنامه، ضریب آن برای کل گویه ها و به تفکیک متغیرهای تحقیق محاسبه گردیده است.
جدول 3-1: ضریب آلفا کرونباخ
شرح
تعداد گویه
آلفای کرونباخ
کل گویه ها
25
0.792
عوامل فرهنگی
7
0.816
عوامل اقتصادی
6
0.707
عوامل فنی – زیربنایی
6

ادمین

Next Post

ساختار سلسله مراتبی

س مه 7 , 2019
معیارهای برازش مدل سطح قابل قبولنسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ( )هرچه نسبت کمتر باشد بهتر است و نسبت یک نشان دهنده برازش کامل است. (برای مقادیر کمتر از 5 قابل پذیرش است)برازش هنجارشده (NFI)0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)کوچک تر 08/0شاخص برازش […]