تجهیز منابع مالی

دانلود پایان نامه

1388
طیور
نقدینگی 1388
کشاورزی-صادرات- ملی
11883
1385-1389
ساخت دامداری ها و خرید تلیسه
بنگاه های زود بازده
ماخذ: جهادکشاورزی شهرستان خنداب، 1391
بطورکلی، سیاست های اعتباری ارزان قیمت با نرخ بهره غیر واقعی و پایین از عوامل مهم فروپاشی نهادهای مالی به حساب می آید(Heidhues,1994:2) و از جمله انتقادهای وارده بر این سیستم تخصیص منابع مالی بر مبنای نرخ بهره کم می باشد که نحوه مدیریت و نظارت بر اعتبارات کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی، سیاست اعتباری ارزان با افزایش تقاضا برای اعتبارات موجب سهمیه بندی غیرقیمتی بانک ها در توزیع اعتبارات شده است و این امر دسترسی بیشتر کشاورزان ثروتمند به اعتبارات را به اتکا وثایق موجب گردیده و کشاورزان خرده پا معمولا از دریافت اعتبار مورد نیاز خود محروم مانده اند(جلیل پیران، 156:1390). هزینه دریافت وام، به ویژه برای وام گیرندگان کوچک، از هزینه کارمزد وام به مراتب بیشتر است. این هزینه که هزینه معاملاتی نامیده می شود، افزون بر کارمزد وام دربردارنده هزینه آمد و رفت کشاورز به شعبه بانک (که به طور معمول در فاصله دورتری نسبت به محل سکونت او قرار دارد) و هزینه فرصت زمانی که کشاورز برای دریافت وام صرف می کند و همچنین هزینه به دست آوردن ضمن و یا وثیقه برای دریافت وام می شود(نجفی، 26:1384). اکثر موسسات وام دهنده با مشکل عدم باز پرداخت به موقع وام های پرداختی خود توسط وام گیرندگان مواجهند. لذا، پرداخت وام برای موسسات وام دهنده بدون شک با ریسک و خطر عدم بازپرداخت روبه روست(باقری و همکاران، 147:1390). برای رهایی از این مشکلات منتقدان پیشنهاد می کنند که نرخ بهره بازاری ملاک کار باشد و در این شرایط است که تخصیص منابع کارآیی پیدا می کند(طالب و نجفی اصل، 9:1386). ضمن اینکه، بانک های کشاورزی باید چنان عمل کنند که بتوانند به تجهیز منابع مالی از راه گردآوری پس انداز، به ویژه پس اندازهای کوچک در مناطق روستایی بپردازند(نجفی، 26:1384) و شرایط لازم را جهت بهره گیری از منابع مالی سرگردان و خرد محلی را فراهم آورد.
3-4- 1-1-8- دوره های آموزشی و ترویجی
بطورکلی، وضعیت امکانات آموزشی و ترویجی شهرستان خنداب به گونه ای است که روستاهای این منطقه فاقد مراکز آموزش روستاییان و مجتمع های آموزشی هستند و تنها نهاد آموزشی فعال در این شهرستان مربوط به مرکز ترویج و خدمات کشاورزی با ظرفیت آموزشی محدود می باشد.
جدول(3-43): وضعیت امکانات آموزشی و ترویجی شهرستان خنداب
مراکز ترویج و خدمات کشاورزی
تعداد مجتمع آموزشی
تعداد مراکز آموزش روستائیان
شهرستان
تعداد روستاهای تحت پوشش
تعداد مرکز
خصوصی
دولتی
خصوصی
دولتی
81

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان های بین المللی