شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

تاریخ معاصر ایران

اطلاعات در یک ربع قرن، (حوادث مهم یکربع قرن در یک کتاب)،به مناسبت جشن بیست و پنجمین سال روزنامه اطلاعات، ۱۷ مهرماه ۱۳۲۹ .
اعظام قدسی، حسن، خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران،(چاپ دوم)، تهران:کارنگ، جلد دوم،۱۳۷۹٫
افشار، ایرج، نامه های لندن (از دوران سفارت تقی زاده در لندن)، چاپ اول، انتشارات فرزان روز، ۱۳۷۵٫
اقبال آشتیانی، عباس، دوره تاریخ عمومی، (چاپ سوم)، بی جا، بی نا،۱۳۰۵٫
اکبری، محمدعلی، تبارشناسی هویت جدید ایرانی، چاپ نخست، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۸۴٫
الموتی، مصطفی، ایران در عصر پهلوی، شگفتی های زندگی رضاشاه، تهران:پگاه، ۱۳۶۱٫
الول ساتن، ال.پی، رضاشاه کبیر یا ایران نو، ترجمه عبدالعزیز صبوری ، چاپ اول،تهران:انتشارات تابش، بی تا.
ام آپتون، جوزف، نگرشی بر تاریخ ایران نوین، ترجمه یعقوب آژند، (چاپ دوم)، تهران:انتشارات نیلوفر، ،۱۳۶۱٫
امام خمینی، روح الله،کشف الاسرار،تهران: انتشارات محمد، بی تا.
امان اللهی،اسکندر،کوچ نشینی در ایران، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،۱۳۶۰٫
امیر طهماسب،عبدالله،تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر،دانشگاه تهران،۱۳۵۷٫
امین، سید حسن، کارنامه غنی(نقدی بر تحولات عصر پهلوی)، چاپ اول، تهران:دایره المعارف ایران شناسی، ۱۳۸۳٫
امینی، علیرضا، ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران از قاجاره تا رضاشاه، چاپ اول، تهران:نشر قومس،۱۳۸۲٫
امینی، علیرضا، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، چاپ اول، تهران:نشر قومس،۱۳۸۵٫
ایوانف، م.س، تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی، حسن قائم پناه،۱۳۵۶٫
بابایی، امید، سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی، قم :انتشارات شیعه شناسی،۱۳۸۹٫
بدرالملوک، بامداد،هدف پرورش زنان، تهران:شرکت مطبوعات، ج۱ ،بی تا.
بصیرت منش، حمید،علما و رژیم رضاشاه،نظری بر عملکرد سیاسی فرهنگی روحانیون در سالهای ۱۳۰۵ تا۱۳۲۰، چاپ اول، تهران:نشر عروج،۱۳۷۶٫
بنی احمد، احمد، تاریخ شاهنشاهی پهلوی اعلیحضرت رضاشاه کبیر، [بی جا]، ج۲، ۲۵۳۶ شاهنشاهی.
بولارد، سرریدر، اسکراین، سرکلارمونت: شترها باید بروند، ترجمه حسین ابوترابیان. تهران،:البرز، ۱۳۶۹
بهار، محمد تقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (چاپ دوم)، تهران: امیرکبیر،جلد اول،۱۳۷۱ .
بیگدلو، رضا، باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، تهران، نشر مرکز،۱۳۸۰٫
بینا، فتح اله پارسونز، سرآنتونی،خاطرات دو سفیر(غرور و سقوط)،ترجمه محمود طلوعی، چاپ سوم، تهران:نشر علم، ۱۳۷۵٫
اندیشه های رضاشاه کبیر، تهران:چاپخانه بوذرجمهری،۱۳۲۹٫