تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- …

۱

ا به ۲/۱

راه رفتن

جدول۳-۱- نحوه انجام تمرین هوازی تناوبی درگروه تجربی
ابزارهای آماری
ابتدا نمره توزیع داده‌ها در گروه تجربی در پیش آزمون توسط آزمون شپیروویلک آزمون شد و در صورت نرمال بودن اطلاعات از آزمون پارامتریک t همبسته برای مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی و کنترل استفاده شد.به منظور مقایسه گروه تجربی و کنترل در هر مرحله از آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
در فصل حاضر ابتدا آمار توصیفی در رابطه با داده‌های خام و اندازه‌های متغیر ارائه شده است.سپس در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها،هر یک از فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و جدول و نمودارهای مربوط به آن ارائه شده است.برای مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی کنترل از آزمون پارامتریک t هم بسته استفاده شد و به منظور مقایسه گروه تجربی و کنترل در هر مرحله از آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
توصیف یافته‌ها
جدول ۴-۱و۴-۲ میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱ :جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر درصد چربی بدن
(%)
وزن
(کیلوگرم)
سن
(سال)
قد
(سانتی متر)
گروه میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد