جستجوی مقالات فارسی – تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- قسمت …

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل روش و مراحل اجرای تحقیق ارایه می‌شود. مؤلفه‌های این فصل شامل روش و طرح تحقیق، معرفی جامعه و روش نمونه گیری ، ابزارهای جمع آوری اطلاعات ، متغیرهای تحقیق، شیوه جمع آوری اطلاعات، روش اجرای کار و روش تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده خواهد بود که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.
روش تحقیق
روش انجام تحقیق نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه تجربی و کنترل می‌باشد. در این تحقیق ۱۵ نفر از آزمودنی‌ها در طی ۸ هفته در تحت فعالیت هوازی به شکل تناوبی، ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۴۵ دقیقه قرار گرفتند و ۱۵ نفر دوم هیچ تمرینی انجام ندادند، و وزن ،درصد چربی ،توده چربی بدن،توده بدون چربی وشاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شد.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان ۱۷ – ۱۵ ساله بخش انگوت شهرستان گرمی به تعداد ۶۹۸ نفر خواهد بودکه در سال ۱۳۹۰ مشغول تحصیل بودند.
نمونه آماری و روش نمونه گیری
۳۰ نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۵ ساله شهرستان گرمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و در انتخاب آزمودنی هامحدوده سنی (۱۷-۱۵) مد نظرقرار گرفت. برای نمونه‌های انتخاب شده پرسشنامه‌هایی جهت اطمینان از سلامت آنان پر و سپس نمونه‌ها برگه رضایت نامه را تکمیل کردند. افرادیکه شرایط شرکت در آزمون را داشتند بعد از اندازه گیری وزن و درصد چربی به صورت یکسان و تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه تندرستی
دستگاه سنجش قد و وزن مدل سکا با دقت ۱/۰ کیلوگرم،مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴،ساخت کشور Halka Hamburgand Vogel
کرنومتر دیجیتالی JOERX مدل۴۵۰۴٫ NO ساخت کشور چین
سوت
برگه رضایت نامه
برگه ثبت اطلاعات
کالیپر پویا برای اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی،ساخت کشور ایران با دقت ۳۲/۹۹% و روایی ۸/۹۹% (۹۹۸%=R)
شکل ۳-۱-کالیپر پویا
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل : فعالیت هوازی (تناوبی) ۳ جلسه در هفته به مدت ۸ هفته
متغیرهای وابسته : درصدچربی بدن، وزن،توده چربی بدن،توده بدون چربی و شاخص توده بدن
محدودیت های تحقیق
الف- محدودیت‌های قابل کنترل : زمان انجام تمرینات – مدت تمرینات- جنسیت- سن آزمودنی‌ها – شدت تمرینات
ب – محدودیت‌های خارج از کنترل: تغذیه آزمودنی‌ها (علی رغم توصیه‌هایی که به آزمودنی‌ها شده است) تفاوت‌های فردی و ژنتیکی – قابلیت فشردگی بافت بدن آزمودنی‌ها (پوست + چربی زیر جلدی)،سطح فعالیت بدنی روزانه – خواب شبانه.
روش جمع آوری داده‌ها
۳۰ نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۵ ساله شهرستان گرمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند.نمونه‌های انتخاب شده برگه رضایت نامه و پرسشنامه سلامت را برای شرکت در فعالیت ورزشی تکمیل کردند.قبل و بعد آزمون،وزن بدن و قد آزمودنی هابا دستگاه سنجش قد و وزن اندازه گرفته شد.شاخص توده بدن از تقسیم وزن به کیلوگرم به مربع قد به متر محاسبه شد.ضخامت جین پوستی جا استفاده از کالیپر در سر ناصر سه سر بازو،فوق خاصره و ران اندازه گیری شد.با ضرب کردن درصد چربی در وزن بدن،توده چربی بدن محاسبه شد و با کم کردن وزن چربی از وزن کل بدن ،توده بدون چربی نیز محاسبه شد.
اندازه گیری وزن و قد
برای اندازه گرفتن وزن و قد ، آزمودنی‌ها با کم‌ترین لباس و بدون کفش در حالی که بدنشان صاف و کشیده بود، روی دستگاه سنجش قد و وزن قرار گرفته و قد و وزن آن‌ها ثبت شد،وزن بدن به کیلوگرم اندازه گیری شد و قدشان به سانتی متر ثبت شد.
اندازه گیری درصد چربی
برای جمع آوری داده‌های مربوط به ترکیب بدن و درصد چربی از کالیپر استفاده شده است، درصد چربی بدن آزمودنی با استفاده از مدل سه نقطه‌ای جکسون و پولاک اندازه‌گیری شد. ابتدا توسط کالیپر ضخامت چربی زیر پوستی سه ناحیه فوق خاصره، ران و پشت بازو سمت راست بدن آزمودنی‌ها اندازه گیری شده و مجموع آن‌ها در فرمول جکسون و پولاک جهت محاسبه چگالی قرار داده شدو سپس با قرار دادن چگالی بدست آمده در فرمول سیری درصد چربی بدن برآورد شد(گائینی و دبیدی روشن،۱۳۸۷).
پشت بازو + ران + فوق خاصره S =
(سن) ۰۰۱۳۹۲/۰ (s) 0000023/0 + (s) 0009929/0 – ۰۹۹۴۹۲۱/۱ = d چگالی بدن
۱۰۰* [(۴/۹۵/d) – ۴/۵] = در صد چربی بدن (فرمول سیری)
محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از:
ناحیه ران: برای اندازه گیری درصد چربی ران، یک لایه به صورت عمودی از قسمت قدمی ران در وسط فاصله بین مفصل ران و زانو انجام گرفت که در شکل ۳-۲ نشان داده شده است(گائینی و رجبی،۱۳۸۷).
شکل ۳-۲-نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه ران
ناحیه پشت بازو : فاصله بین نوک شانه و آرنج دست راست با متر نواری اندازه گیری می‌شود و وسط آن در ناحیه عضله پشت بازو علامت گذاری می‌شود و سپس با دو انگشت شصت و نشانه، لایه پوست در محل علامت گذاری از روی عضله پشت بازو جدا و ضخامت آن با کالیپر اندازه گیری می‌شود که در شکل ۳-۳ نشان داده شده است(گائینی و رجبی،۱۳۸۷).
شکل ۳-۳-نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه پشت بازو
ناحیه فوق خاصره : علامت گذاری بالای تاج لگن در امتداد خط زیر بغل انجام شدسپس با کالیپر اندازه گیری شد که در شکل ۳-۴- نشان داده شده است(گائینی و رجبی،۱۳۸۷).
شکل ۳-۴-نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه فوق خاصره

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.