تحقیق دانشگاهی – تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- قسمت …

فرضیه هفتم:بین درصد چربی بدن دختران نوجوان،در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون tمستقل برای مقایسه درصد چربی در بین دانش آموزان دختردر گروه تجربی و گروه کنترل استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (۳۴۲/۱)در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود کهدرصد چربی در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی و گروه کنترل متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی و گروه کنترل تأیید می‎شود.
۴-۱۴- مقایسه درصد چربی بدن گروه تجربی و کنترل

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

درصد چربی بدن
گروه
میانگین انحراف استاندارد T سطح معنی داری
تجربی ۳۹/۲۶ ۸۲/۷ ۳۴۲/۱ ۰۰۹/۰
کنترل ۰۹/۲۱ ۹۳/۶

نمودار۴-۲ : نمودار توصیفی درصد چربی بدن برای گروه تجربی و کنترل
فرضیه هشتم:بین توده چربی بدن دختران نوجوان،در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t مستقل میانگین برای مقایسه توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر گروه تجربی و گروه کنترل استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (۲۵/۳)در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی و گروه کنترل متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی و گروه کنترل تأیید می‎شود.
۴-۱۵- مقایسه توده چربی بدن گروه تجربی و کنترل

توده چربی بدن
گروه
میانگین انحراف استاندارد T سطح معنی داری