تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- …

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین شاخص توده بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (۷۵/۶)در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین شاخص توده بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی بر شاخص توده بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.
۴-۱۱- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

شاخص آماری گروه میانگین انحراف استاندارد T سطح معنی داری
شاخص توده بدن پیش آزمون ۰۲/۲۳ ۴۲/۵ ۷۵/۶ ۰۰۱/۰
پس آزمون ۵/۲۱ ۲۰/۵

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین شاخص توده بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (۰۵/۵)در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین شاخص توده بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت میانگین شاخص توده بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه کنترل تأیید نمی‎شود.
۴-۱۲- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه کنترل

شاخص آماری گروه میانگین انحراف استاندارد T سطح معنی داری
شاخص توده بدن