پژوهش دانشگاهی – تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- قسمت …

۳۶/۲۲

۹۲/۶

۶۰۲/۰

۰۷۱/۰

پس آزمون

۷۴/۲۰

۹۰/۴

فرضیه سوم :یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر توده چربی بدن دختران نوجوان تاثیر دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (۷۰/۴)در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی بر توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.
۴-۷- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شاخص آماری گروه میانگین انحراف استاندارد T سطح معنی داری
توده چربی بدن پیش آزمون ۳۳/۱۹ ۷۰/۴ ۷۰/۴ ۰۰۲/۰
پس آزمون ۸۶/۱۷ ۳۶/۴

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که t محاسبه شده (۳۶۹/۰-)در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه کنترل تأیید نمی‎شود.