مقاله دانشگاهی – تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان- قسمت …

۱۱۹/۵

۴۴/۳-

۰۴۶/۰

پس آ‍زمون

۸۱/۴۸

۰۲۱/۵

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه وزن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل استفاده شده است . نتایج نشان داد که t محاسبه شده (۱۷۴/۲-) در سطح ۰۵/۰ معنادار نمی‌باشد ، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که وزن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت وزن در بین دانش آموزان دختر گروه کنترل تأیید نمی‎شود.
۴-۴- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه کنترل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شاخص آماری میانگین گروه انحراف استاندارد T سطح معنی داری
وزن
)kg(
پیش آزمون ۷۸/۵۰ ۳۵۲/۴ ۱۷۴/۲- ۰۶۲/۰
پس آ‍زمون ۹۲/۴۹ ۷۸۳/۴

فرضیه دوم:یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر درصد چربی دختران نوجوان تاثیر دارد
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون tوابسته برای مقایسه میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (۹۵۲/۰) در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.