تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی ۵ سال- قسمت ۲۰

 • فعالیت، وحید، خارقانی، ندا (۱۳۹۰). بررسی تاثیر وام‌های خرد بر اشتغال (مطالعه موردی ایران)، ماهنامه کار و جامعه، شماره ۱۴۱، صص ۴۴-۲۲٫

 

 • قربانی، احمد، (۱۳۸۶)، ” برآورداثراعتباراتبانکیوبودجهدولتیبرتولیداتبخشکشاورزی”، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
 • عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • منتظر ظهور، محمود؛ اقتصاد، چاپ هفتم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

 

 • مهرگان، نادر، (۱۳۷۱)، ” تحولاتسرمایهگذاریدربخشکشاورزی”، مجلهاطلاعاتسیاسیواقتصادی،شماره ۶۱ و ۶۲٫

 

 • مومنی، منصور ، فعال قیومی، علی (۱۳۸۹). “مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری”. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۸، صص۱۰۳-۱۱۲٫
 • حسابداری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 • مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر (۱۳۸۸). رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره ۱۲ ،شماره ۳۵ .

 

 • نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ( ۱۳۷۸). خدمات فرهنگی رسا ، تهران

 

 • ونینگر، جان( ۲۰۰۰). نقش بانک ها در تجارت الکترونیک، مترجم: مهناز بهرامی، مجله روند، صص ۱۷۲-۱۹۳٫

 

 • نقدی، یزدانی (۱۳۸۳). بررسی وضعیت اشتغال در بخش صنعت ایران، تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۰۳، صص ۲۴-۱۱٫

 

 • نمازیان، علی، برزیده، علی رضا، ۱۳۹۰، کارآفرینی و رابطه بین تسهیلات طرح های زود بازده بانک کشاورزی با اشتغال زایی، فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۳، ۶۸صص -۸۳

 

 • ورمزیاری، حجت؛ کلانتری، خلیل و حسین شعبانعلی فمی (۱۳۸۹). «تحلیل عوامل موثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی)»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره ۱، شماره ۳، صص. ۸۳-۱۰۸٫

 

 • هاشمینودهی،میرمجتبی (۱۳۷۷). «بررسیعللایجاد مطالباتمعوقوسررسیدگذشتهتسهیلاتبانکمسکنطی دوره ۱۳۶۵- ۱۳۷۶، پایان‌نامهکارشناسیارشد. رشتهمدیریتعلوم بانکی،مؤسسهعالیآموزشبانکداریایران.

 

 • هژبرکیانی ، کامبیز (۱۳۷۷). بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران ،تهران ، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

 • Ang, James B. (2008). “What Are the Mechanisms Linking Financial Development and Economic Growth in Malaysia?”, Economic Modelling 25, pp. 38–۵۳٫

 

 • Aremu, O., Suberu, J., and Oke, J., (2010). “Effective Credit Processing and Administration as a Panacea for Non-performing Assets in the Nigerian Banking System”, Kre Journal of Economics, 1 (1), 53-56.

 

 • Awojobi, Omotola and Roya Amel (2011). “Analysing Risk Management in Banks: Evidence of Bank Efficiency and Macroeconomic Impact”, Journal of Money, Investment and Banking, Issue 22, pp. 147-162.

 

 • Adebayo, A. and Qunrinola, I.O. (2006), “Contemporary Dimensions of Unemployment Problem in Nigeria: A Special Challenge Under the National Economic Empowerment and Development Strategy”, The Nigerian Economic Society.

 

 • Burges, Robin and Rohini Pande (٢٠٠٢) , Do rural banks matter?

 

 • Baboucek, Ivan and M. Jancar (2005). “Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio”, Czech National Bank, Working Paper Series, No. 1, PP. 1-62.

 

 • Barnes, P. Johunson, R. Kulys, A. And Hook, S. (1999). “Productivity and the Structure of Employment”, Productivity Commission Staff Research Paper, Auslnfo, Canberra.

 

 • Bryant, K., (2001). “ALEES: An Agricultural Loan Evaluation Expert System”, Expert Systems with Applications. 21 (2), pp. 75-85.

 

 • Giné, X., (2010). “Access to Capital in Rural Thailand: An Estimated Model of Formal vs. Informal Credit”, J. Dev. Econ., doi: 10.1016/j.jdeveco.2010.07.001

 

 • Gandelman, Nestor, Rasteletti , Alejandro , (2012), “The Impact of Bank Credit on Employment Formality in Uruguay”, IDB Publications ۶۸۴۵۸, Inter-American Development Bank

 

 • Khandker, S.R. and Faruqee, R.R., (2003). “The Impact of Farm Credit in Pakistan”, Agricultural Economics 28, pp. 197–۲۱۳٫

 

 • Louzis D. L., Vouldis, A. T., Metaxas V. L., (2011). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and costumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance 36, 1012-1027

 

 • Mel, S.D., McKenzie D. and Woodruff C., (2007). “Returns to Capital in Micro Enterprises: Evidence from a Field Experiment”, World Bank Policy Research Working Paper 4230.

 

 • Mankiw, N. G. (2007), Macroeconomics, 6 th Ed Worth Poblishers, PP. 271-358.

 

 • Milton, Friedman (1969), The Optimum Quantity of Money and Other Essays, ChicogoAldine Publishing Company: Chapter 1,2.

 

 • Monge-Naranjo, Alexander and Luis J. Hall U (٢٠٠٣), Access to credit and the effect of credit constraints on Costa Rican manufacturing firms, february, Working Paper #R-۴٧١

 

 • Syeda, Zabeen Ahmed. April (2006).” An investigation of the relationship between Non-performing Loans, Macroeconomic Factors, and Financial Factors in context of private commercial Banks in Bangladesh,” Independent University, Banglades

 

 • Saunders, A., Wilson, B., (2001). “An Analysis of Bank Charter Value And Its Risk Constraining Incentives”. Journal of Financial Services Research, 192(3), 185-195.

 

 • Stevao, Marcello (2007). “Labor Policies to Raise Employment”, IMF, Staff Paper, Vol. 54, No.1, pp: 1-43

 

ضمائم

 

 

الف- خروجی نرم افزار

 

آمار توصیفی

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *