برنامه ریزی توسعه

دانلود پایان نامه

جدول(3-37): متوسط اراضی کشاورزی هر بهره بردار در روستاهای شهرستان خنداب 160
جدول(3-38): فهرست موقوفات روستاهای شهرستان خنداب 162
جدول(3-39): وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی شهرستان خنداب به تفکیک ماشین آلات و ادوات کشاورزی 163
جدول(3-40): مجموعه طرح های اجرایی جهت تجهیز زیرساخت های عمومی در شهرستان خنداب(1390) 165
جدول(3-41): وضعیت طرح های در حال اجرا آبیاری تحت فشار در شهرستان خنداب به تفکیک روستاها(1390) 166
جدول(3-42): فهرست پرداخت تسهیلات پنج ساله بانک های عامل در شهرستان خنداب 168
جدول(3-43): وضعیت امکانات آموزشی و ترویجی شهرستان خنداب 170
جدول(3-45): فعالیت های آموزشی و ترویجی در شهرستان خنداب 171
جدول(3-46): آموزش و ترویج رسانه ای در شهرستان خنداب 172
جدول(3-47): شرکت های تعاونی روستایی شهرستان خنداب 172
جدول(3-48): شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان خنداب 173
جدول(3-49): شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان خنداب 173
جدول(3-50): مساحت بهره برداری های تحت پوشش شرکت های تعاونی تولید روستایی 174
جدول(3-51): صنایع تبدیلی شهرستان خنداب 175
جدول(4-1-1): مساحت و میزان محصولات کشاورزی در نمونه های مورد مطالعه 182
جدول(4-1-2): تعیین توزیع نرمال داده های تحقیق 182
جدول(4-1-3): شناسایی واقعی بودن داده های تحقیق 182
جدول(4-1-4): اهمیت اوزان شاخص های توسعه کشاورزی 183
جدول(4-1-5): وضعیت توسعه بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب 184
جدول(4-1-6): میانگین سطح بندی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی و نتایج آزمون t برای تحلیل معناداری آن 184
جدول(4-1-7): خصوصیات طبیعی شهرستان خنداب 186
جدول(4-1-8): توان طبیعی شهرستان خنداب در بخش کشاورزی 187
جدول(4-1-9): میانگین توان طبیعی و نتایج آزمون t برای تحلیل معناداری آن 187
جدول(4-1-10): میانگین شاخص های الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی و نتایج آزمون t 188
جدول(4-1-11): میانگین ویژگی های نهادی دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی به تفکیک ابعاد و نتایج آزمون t 188

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره کارکردهای اجرایی