بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

همدلی

۰٫۰۵۷

۰٫۱۱۷

۰٫۰۴

۰٫۴۹۲

۱٫۵

۰٫۶۲۴

منبع: یافته های پژوهش
۴-۳-خلاصه و جمع بندی
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.در تحلیل توصیفی ،فراوانی داده ها از نظر جنسیت،سن ،سطح تحصیلات ،سابقه خدمت کاری و پست سازمانی پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.در تحلیل های تک متغیره ،چولگی ،کشیدگی ،میانگین و انحراف معیار متغیر های تحقیق بررسی شد که از نظر چولگی و کشیدگی تمامی متغیر ها،نزدیک به نرمال بودند.متغیر های اعتماد ،ارتباطات و عملکرد دارای چولگی منفی و چهار متغیر دیگر دارای چولگی مثبت بودند.برای بررسی وضعیت عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد که مشخص شد وضعیت متغیر های تحقیق در شرکت های دانش بنیان مطلوب و بالاتر از ۳ می باشد.همبستگی بین متغیر ها مورد آزمون قرار گرفت که به جز دو متغیر تعهد و اعتماد بقیه متغیر ها طبق فروض فرعی تحقیق با هم همبستگی داشتند. در تحلیل رگرسیون از آماره های t ,F,,Beta ,Sig برای تحلیل داده ها استفاده شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱– مقدمه
در فصل حاضر براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سوال های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ابتدا چهارچوب کلی تحقیق را مرور می کنیم. سپس با مروری مختصر بر یافته های پژوهش در فصل چهارم به بحث در خصوص سوال ها و فرضیه های تحقیق می پردازیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیت هایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آنها مواجه بوده مطرح خواهد شد.
۵-۲– مروری بر چهارچوب کلی تحقیق
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری سه شهر تبریز، تهران و اصفهان انجام گردیده است.برای نیل به این هدف پس از مطالعه پیشینه موضوع در ادبیات داخلی و خارجی متغیرهای تعهد، اعتماد، تعارض، همدلی، ارتباطات و ارزش های مشترک به عنوان عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت ها تعیین گردیده است. برای سنجش عملکرد از متغیر رشد کارکنان استفاده شده است.
برای انجام پژوهش نیاز به جمع آوری داده های اولیه بود. به همین منظور پرسشنامه ای با ۲۹ سوال طراحی شد. پارک های علم و فناوری سه شهر تبریز، تهران و اصفهان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. دلیل انتخاب این سه پارک دارای بیشترین تعداد شرکت مستقر در پارک ها بودند. با توجه به اینکه ۳۰۰ شرکت کوچک در این پارک ها مستقر بودند، نمونه مورد بررسی طبق فرمول کوکران برای جامعه های محدود ۷۳ شرکت بود. پرسشنامه ها به صورت حضوری و مستقیم به شرکت ها ارسال شد.
۵-۳-یافته های پژوهش
مهمترین یافته های پژوهش به تفکیک در ۳ بخش تحلیل های تک متغیره، تحلیل های دو متغیره و تحلیل رگرسیون عبارتنداز:
تحلیل های تک متغیره: برای تحلیل تک متغیره با توجه به جدول ۶-۴از میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی برای هرکدام از متغیرها استفاده شد… میانگین هر شش متغیر بالا ۳ بود؛یعنی به سوالات از متوسط به بالا پاسخ داده اند. انحراف معیار که نوعی سنجش پراکندگی برای متغیر است یعنی پخش شدگی مقادیر متغیر حول مقدار میانگین را توضیح می دهد؛که برای متغیرها مقدار انحراف معیار بین ۰–۱ هستند… چولگی منفی یا چولگی به چپ نشان دهنده تمرکز پاسخ ها به سمت بالاتر از متوسط است؛ و چولگی مثبت نشان دهنده چولگی به راست و تمرکز پاسخ ها به سمت پایین تر از متوسط می باشد. با توجه به جدول متغیرهای تعهد تعارض ارزش های مشترک همدلی دارای چولگی مثبت هستند؛ و متغیرهای اعتماد،ارتباطات و عملکرد دارای چولگی منفی هستند.به طور تقریبی اگرقدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی از یک کوچکتر باشد، می توان گفت که توزیع نرمال است. در نتیجه از نظر چولگی و کشیدگی تمامی متغیر ها، نزدیک به نرمال هستند.
با توجه به جدول ۷-۴ از آزمون t تک نمونه برای تحلیل وضعیت عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده گردید. به منظور عدم تداخل با فرضیه های تحقیق در هر مورد، گزاره مربوط به صورت سوال مطرح شده است. فرضیه صفر در هر کدام به این صورت است که مقدار آن متغیر مساوی ۳ است؛ و با توجه به این جدول کوچکترین و بزرگترین مقدار که در همه متغیر ها هردو مثبت می باشند، مشخص می شود وضعیت متغیرهای تحقیق در شرکت های دانش بنیان مطلوب و بالاتر از ۳ می باشد.
تحلیل دو متغیره: با توجه به جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر های مستقل تحقیق با متغیر وابسته عملکرد ارائه شده است. طبق این جدول نتایج زیر بدست آمده است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • متغیر تعهد با متغیر عملکرد دارای ضریب همبستگی ۲۱۵. می باشد و با توجه به سطح معنی داری رابطه مثبت تاییدمی شود.
  • متغیر اعتماد با متغیر عملکرد دارای ضریب همبستگی ۰٫۶۰۲ می باشد و با توجه به سطح معنی داری رابطه مثبت تایید می شود.
  • متغیر ارتباطات با متغیر عملکرد دارای ضریب همبستگی ۰٫۶۴۴ می باشدو با توجه به سطح معنی داری رابطه مثبت تایید می شود.
  • متغیر تعارض با متغیر عملکرد دارای ضریب همبستگی ۰٫۲۸۲ می باشد و با توجه به سطح معنی داری رابطه مثبت تایید می شود.
  • متغیر ارزش های مشترک با متغیر عملکرد دارای ضریب همبستگی ۰٫۵۶۶ می باشد و با توجه به سطح معنی داری رابطه مثبتتایید می شود.

تحلیل رگرسیون:
این تحلیل به تحلیل واریانس متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اشاره دارد. با توجه به جداول فصل چهارم که به تحلیل واریانس متغیرها اشاره دارد. نسبت F و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر ها در معادله رگرسیون است. براساس جداول فصل چهار همه متغیرها دارای اثر معنادار ونسبت F بیشتر از ۱٫۹۶ می باشند به جز متغیر همدلی که F کمتراز ۱٫۹۶ و ضریب معناداری بیشتر از ۰٫۰۵ دارد.
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول: تعهد تاثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت های دانش بنیان دارد.
با توجه به جدول ۴-۱۶ معادله رگرسیون برای این فرضیه (تعهد (۰٫۳۳۴) + ۲٫۴۹۷= (عملکرد) است که Beta این فرضیه برابر است با ۰٫۲۴۶ که این مقدار نشان از نقش موثر متغیر مستقل تعهد در پیش گویی کنندگی معادله رگرسیون دارد. مقدار دوربین – واتسون این فرضیه ۱٫۵۲ می باشد که در بازه بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گرفته که این مقدار وجود همبستگی بین خطا ها را رد می کند. ضریب معناداری این فرضیه برابر با ۰٫۰۳۳ است که از۰٫۰۵ کمتر بوده و تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وایسته را نشان می دهد.
فرضیه دوم: اعتماد تاثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت های دانش بنیان دارد.
با توجه به جدول ۴-۱۷ معادله رگرسیون برای این فرضیه (اعتماد (۰٫۵۶) + ۱٫۵۵۴= (عملکرد) است که Beta این فرضیه برابر است با ۰٫۶۵۲ که این مقدار نشان از نقش موثر متغیر مستقل اعتماد در پیش گویی کنندگی معادله رگرسیون دارد. مقدار دوربین – واتسون این فرضیه ۱٫۶۴۷ می باشد که در بازه بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گرفته که این مقدار وجود همبستگی بین خطا ها را رد می کند. ضریب معناداری این فرضیه برابر با ۰ است که از۰٫۰۵ کمتر بوده و تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وایسته را نشان می دهد.