دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده …

تعیین تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
مشخص نمودن اولویت بندی مؤلفه های عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از دوره های آموزش ضمن خدمت
۱-۵ – چارچوب نظری :
چارچوب نظری نگرش یا چشم اندازی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است .و در این مرحله نسبت به رد و پذیرش مسأله مطرح شده ، در فرضیه ها تصمیم گیری می شود. ادعا شده است که پرورش منابع انسانی یک امر دو جانبه است. در این امر هم سازمان نقش دارد و هم خود فرد و در چنین شرایطی است که می توان سازمان ها را یاد گیرنده تلقی نمود و با این نگرش است که مدیریت عملکرد و در درون آن ارزیابی در حوزه بهسازی منابع انسانی مطرح می شود .( میر سپاسی ، ۱۳۸۱، ص ۲۲۲ )
در مدل مفهومی این تحقیق متغیر مستقل[۱] آموزش ضمن خدمت است که آموزش ضمن خدمت عبارت است از :آموزش کارکنان ، کلیه تلاش ها و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنها را برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت ها ی خویش آماده می کند.( ابطحی ، ۱۳۸۳، ص ۱۵ )
متغیر وابسته[۲] در این تحقیق عملکرد می باشد.
که در این تحقیق از مدل ادیورنه بهره گرفته شده است ، که عملکرد نیروی انسانی را به چهار مؤلفه تقسیم نموده است .۱- دانش شغلی ۲- مهارت شغلی ۳- رفتار سازمانی ۴- کارایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت را بر عملکرد نیروی انسانی سنجیده است.
۱-۶ – مدل تحقیق :
مبنای اصلی مدل این تحقیق بر اساس الگوی ادیورنه[۳] است. در این روش بهترین راه برای انجام یک ارزشیابی جامع و کامل ، کاربرد یک روش سیستمی است.
در این مدل بهترین راه برای ارزیابی یک برنامه آموزشی اندازه گیری میزان تغییراتی است که در رفتار ، درجه دانش و مهارت و میزان کارایی شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره آموزشی در آنان بوجود آمده است. در این روش ، آزمایشات کلاسی چه قبل از تشکیل دوره و چه در خاتمه آن نمی توانند ارزیابی کاملی از برنامه های آموزشی به دست دهند . مگر اینکه آن در محیط واقعی کار مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
متغیر مستقل متغییر وابسته
آموزش ضمن خدمت
عملکرد نیروی انسانی
کارایی
رفتار سازمانی
دانش شغلی
مهارت شغلی
منبع ادیورنه ، ۱۹۷۰ ، صص ۱۸۰-۱۸۱
۱- ۷ – سوال ها یا فرضیه های تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
الف ) فرضیه اصلی: آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.
ب) فرضیه های فرعی :
۱- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.
۲- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.
۳- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.
۴- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.
۱- ۸- جامعه آماری :
پژوهش حاضر در بین کل دبیران مقطع (دوره دوم )متوسطه نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. که در کلاس های آموزشی شرکت کرده اند و تعداد آنها ۳۲۰ نفر می باشدو به این دلیل که منطقه هجده تهران از مناطقی است که تعداد مدارس آن نسبت به سایر مناطق شهر تهران از پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی مناسب تری بر خوردار است و تعداد مدارس آن متوسط رو به بالا است این منطقه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.
۱-۹ – بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
در این پژوهش از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به اندازه گیری نمونه پرداخته ایم.زیرا نمونه آماری شامل دبیران مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران( زن و مرد )است.که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول جامعه محدود حدود ۱۷۵نفر برآورده شده است.
۱-۱۰- روش تحقیق :
از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است.
۱-۱۱ – قلمرو تحقیق :
۱- قلمرو مکانی تحقیق :
این پژوهش در مدارس مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت می گیرد .
۲- قلمرو زمانی تحقیق :
زمان انجام تحقیق فروردین۱۳۹۳ لغایت مهر ماه سال ۱۳۹۳و قلمروی زمانی تحقیق؛ زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه در ماه مهر ۱۳۹۳می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.