دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری …

نمودار ۲-۹ مدل مبتنی بر تحول ۳۹
نمودار ۲-۱۰ فراگرد آموزش ۵۸
نمودار ۲-۱۱ هفت شاخص عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۷۲
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………………………………………………..۹۹
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………..۱۰۰
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت………………………………………………………………………. …………۱۰۱
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت سن………………………………………………………………………….. ………۱۰۲
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل………………………………………………………………………………….۱۰۳
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی مربوط به تعداد دفعات تکرار………………………………………………………………………….۱۰۶
نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی مربوط به تدریس دروس……………………………………………………………………………….۱۰۵
چکیده:
این تحقیق در جهت بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) آموزش و پرورش منطقه هجده شهر تهرا ن در رابطه با افزایش دانش ، مهارت ، کارایی شغلی و همچنین رفتار سازمانی آنها صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران شرکت کننده در دوره های آموزشی منطقه هجده می باشند که تعداد آنها۲۳۰ نفر بوده و از روش نمونه گیری تصادفی ۱۷۵ نفر با استفاده از فرمول حجم جامعه محدودانتخاب گردیده است.روش پژوهش توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه که روایی محتوا با بهره گیری از صاحبنظران فن، متخصصین در جامعه مورد بررسی ، اساتید به تائید رسیده است. و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ بدست آمد. و با استفاده از نرم افزار spss وبا استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیر های تحقیق بررسی شد. و با استفاده از آزمون دوجمله ای فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.و با استفاده از آزمون فرید من و ملاک آنتروپی مؤلفه های عملکرد (متغیر وابسته ) رتبه بندی گردید.و نتایج حاصل در مورد این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
۱- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۲- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۳- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۴- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران سازمان تأثیر دارد.
۵- آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران سازمان تأثیر دارد.
و در آزمون فرید من و ملاک آنتروپی این نتیجه بدست آمد که دانش شغلی در الویت اول قرار دارد، کارایی در الویت دوم ، مهارت در الویت آخر قرار دارد.
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
سازمان های رسمی به منزله تدابیرووسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی حاصل به وجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی ، روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. آنها هدف های گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به اهداف خود ، طبق برنامه فعالیت می کنند و فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی است. پس دارایی های انسانی مهم ترین ثروت یک سازمان محسوب می شوند، در صورتی که به اندازه کافی آموزش دیده باشند و توانایی هایشان به طور مؤثری افزایش یافته باشد.( بکر و اخوان ، ۲۰۰۸، ص ۱۱۰ ) اما موفقیت کار هر سازمانی بستگی زیاد به عوامل تشکیل دهنده آن دارد. در تعریف سازمان گفته اند سازمان ترکیبی است از افراد معینی که دارای وظایف مشخص هستند و این وظایف بستگی به عمل، حرفه و نوع تخصص و مهارت آنها دارد. که برای رسیدن به هدف مشترک لازم است. و در میان اجزای هر سازمان که عبارتند از : ۱- افراد ۲- سازمان رسمی ۳- سازمان غیر رسمی ۴- نقش ها و موقعیت ها ۵- عوامل فیزیکی افراد را بایداز اساسی ترین عوامل و در واقع باید روح سازمان دانست که دارای تمایلات، احساست، شخصیت، انگیزه ها و صفات و ویژگی های متفاوت می باشد.در واقع انسان مهم ترین سرمایه سازمان است. چنانچه عامل انسان را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند یعنی عوامل و امکاناتی چون ساختمان ها ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و….. که به خودی خود قابل استفاده نبوده وارزش نخواهد داشت و این انسان است که به آنها روح دمیده و از آنها جهت ارتقاء در بهبود عملکرد و تکامل زندگی خود بهره می برد. انسان بزرگترین و با ارزش ترین دارائی سازمان است که هرگز در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منعکس نمی شود. در حالی که سودآوری با انسان است و انسان ها پشتوانه موفقیت یک سازمان هستند. ( کاظمی ، ۱۳۷۰ ، ص ۸۲ ) هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند.اگرتوانائی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد. آموزش چندان ضرورتی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. ( شیمون ال دولان ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۴۶ ) از میان انواع آموزش ها ، آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و تجهیز نیروی انسانی به دانش و مهارت های لازم توسعه بکار گرفت.کارکنان از طریق آموزش ضمن خدمت ، مهارت ها و توانایی ها ، دانش ها و نگرش هایی کسب می کنند که به آنها در انجام اثر بخش شغلشان ، چه در زمان حال و چه در زمان آینده کمک می کند. آموزش همچنین سبب بر انگیختن و رضایت شغلی افرادو درنتیجه بهره وری آنان و سازمان می گردد. و با ایجاد زمینه های شناخت بهتر از شغل و سازمان و نگرش مثبت به آن ، به بهسازی فردی و سازمانی کمک می کند. ( میر کمالی ، ۱۳۷۷ ، صص ۹-۸ )
۱-۲- بیان مسأله تحقیق :
ارزیابی عملکرد یکی از مسائل مهم مدیریت بوده و از خطیرترین وظایف مدیران و سرپرستان است. اندازه گیری و عملکرد در سازمان ها را می توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. دقیقاّ مانند عملکرد ستون فقرات در بدن انسان، سیستم ارزیابی عملکرد اطلاعات را به مرکز تصمیم گیری و عمل (مغز انسان) فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده از آنجا به تمام بدن می فرستد و از این رو بخش حیاتی سازمان محسوب می شود.به منظور تشبیه بیشتر ارزیابی عملکرد به ستون فقرات انسان ، ستون فقراتی که سالم بوده و وظیفه خود را دقیق انجام دهد این امکان را به مغز می دهد تا با تمام ورودی های حساس که در دسترس است دائماّ در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقاّ همین حالت را دارند. امروزه در تمام کشورهای جهان آموزش های ضمن خدمت اهمیت زیادی یافته است. کارگزارن این جوامع در پی یافتن راه های ترقی هستند. که با پر بار کردن این آموزش ها بر عملکرد افراد سازمان و در نتیجه عملکرد سازمان خود بیافزایند.به اعتقاد ” برادفورد ” آموزش ضمن خدمت بایستی هم در تشخیص نارسایی های سازمان و هم در درمان آنها و هم بهبود عملکرد فرد و هم در تحول کلی سازمان مؤثر باشد. آموزشی که بدون در نظر گرفتن اهداف فوق و خصوصاّ بدون توجه به مشکلات کلی سازمان و کمبودهای انسانی اجرا شود ،از لحاظ کارایی سازمان، چندان تأثیری ندارد. امروزه با وجودی که سازمان ها برنامه های آموزشی متنوعی برای کارکنان برگزار می کنند، ولی بسیاری از این برنامه ها مؤثر نیستند و هدف اصلی برنامه های آموزشی را که ایجاد ارتباط بین کارکنان و مدیریت و همچنین مشارکت در برنامه های سازمانی برای بالا بردن انگیزه های کاری است بر آورده نمی سازند و برنامه های انگیزشی نیروی انسانی اغلب یک حس کوتاه مدت (زود گذر )از هیجان و شعف ،بین کارکنان ایجاد می کند .(قاسمی ،۱۳۸۲،ص۲۵).
به عقیده صاحبنظران علم مدیریت سازمان باید برای وفق با تغییرات محیطی و رشد و توسعه ، بطور مداوم و مستمر اقدام به توسعه و بهسازی در خصوص چهار متغیرنیروی انسانی ، تجهیزات و تکنولوژی، قوانین و مقررات و جو سازمانی نماید، مهمترین فعالیت بهسازی و توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می شود. بعبارت دیگر برای اینکه کارکنان بتوانند از عهده خواسته های جدید و مسائل و دشواری های تازه بر آیند ، مدیران باید امکانات لازم برای آموزش کارکنان خود را فراهم آورند تا آنان بتوانند با استفاده از فرصت های آموزشی ایجاد شده از تمام استعدادهای خود بهره گرفته و در مقابل مسائل و مشکلات واکنشی مناسب از خود بروز دهند.
از آنجایی که هزینه های آموزشی بالا بوده و مقدار گزافی از بودجه سازمان برای این دوره های آموزشی در نظر گرفته می شود، این هزینه ها خود دلیل موجهی بر لزوم ارزشیابی عملکرد این دوره های آموزشی می باشد. بطور معمول ارائه یک دوره آموزشی جدید کار آسانی است، ولی اگر این اقدام مورد ارزیابی
قرار نگیرد امکان دارد بتوان هر گونه برنامه آموزشی را اثر بخش دانست و هزینه هنگفتی را برای آن در نظر گرفت ولی ممکن است برنامه های آموزشی، اثر بخشی وکارایی لازم را نداشته باشند. همچنین هیچگاه نمی توان بدون ارزیابی برنامه ها و دوره های آموزشی ادعا نمود که آموزش های ارایه شده برای فراگیران ثمر بخش بوده و باعث بهبود دانش ، مهارت و نگرش در زمینه شغلی و حرفه ای شده است یا خیر؟( دولان و شولر ، ۱۳۷۵ ، ۲۴۵).
حال با توجه به مسائل مطرح شده ،و با توجه به این موضوع که سازمان آموزش و پرورش خود متولی آموزش می باشد . تا چه اندازه ای دوره های آموزش ضمن خدمت این سازمان در راستای اهداف قدم بر داشته است.پژوهش حاضر در پی آن است که تأثیر آموزش های ضمن خدمت را بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم) سازمان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهد و همچنین مسائل و مشکلات این طرح را نقد نماید. ضمناّ پیشنهادهایی برای رفع مسائل و مشکلات با ارائه الگوی مناسبتری در این زمینه بپردازد.
بر همین اساس مسأله اصلی تحقیق آن است که بدانیم آیا شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت بر روی عملکرد دبیران مقطع متوسطه (دوره دوم ) سازمان آموزش و پرورش تأثیر دارد؟
۱-۳ – بیان اهمیت انجام تحقیق :
اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف منجر شده که به این مقوله توجه ویژه ای شود و امروزه کمتر سازمان یا نهادی را می توان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان ” آموزش ضمن خدمت ” نباشد و در آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از دل مشغولی های مهم مدیریت تبدیل نشده باشد. (رولیر،۱۹۹۳، نقل شده توسط فتحی و اجاره گاه ۱۳۸۴،ص۲).
آموزش و پرورش در زندگی بشر از تقدس بالایی برخوردار است .چرا که آموزش ، سازندگی ، بهبود و تعالی را به همراه دارد و از وظایف انبیا و اولیاء و بزرگان عالم بشریت بوده است. (کاظمی، ۱۳۷۶، ۱۹۲ ).
بنابراین آموزش کارکنان ، فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط پیرامون فراهم می آورد . بدین جهت سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی ، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفکر و مبتکر سرمایه گذاری کند. از این رو برنامه ریزی های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه های نو ، آفریننده ، پویا ، پر توان و نگرش های سازنده ، دیدگاه های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمانها بنا نهاد. برای تحقق منظور فوق می بایست همواره این نیروی پر توان را در پر تو آموزش و پرورش مناسب و سازگار قرار داد. پس به منظور استفاده صحیح از تکنولوژی نوین،وهماهنگ نمودن کارکنان با پیشرفت های علمی،ضرورت آموزش مداوم آشکار می گرددو به همین دلیل است که سازمان ها سالانه مبالغ زیادی را صرف آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود می کنند. بنابراین ضرورت بررسی این موضوع که آیا آموزش کارکنان با توجه به هزینه های آن باعث بهبود عملکرد نیروی انسانی می شود یا نه؟ کاملاّ واضح و روشن می نماید.( بتوئی ، ۱۳۶۹ ، ص ۲۹ )
تجربیات و تحقیقات که درباره ی مسائل و مشکلات دبیران انجام شده اهمیت و ضرورت پرداختن به آموزش دبیران را بیش از پیش آشکار می سازد . با توجه به این که سیستم آموزش و پرورش هر چند سال یکبار تغییر می کند و به تبع آن منابع آموزشی نیز تغییر می نماید .لزوم و اهمیت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان آموزش و پرورش را افزون تر می نماید.
۱-۴ – اهداف تحقیق :
پژوهش ها نشان می دهند که بین آموزش و و بهره وری همبستگی مثبت و قوی وجود دارد. در واقع کارایی هر سازمان بستگی به کاربرد مؤ ثر منابع انسانی دارد و به وسیله آموزش می توان سطح دانش و تخصص افراد را بالاتر برد تا بتوانند وظایف خود را به نحوبهتری انجام دهند. و برای مسئولیت های مهم تر آماده شوند. ( رمزگویان ، ۱۳۷۵ ، ص ۷۰ )
هر تحقیق بنا به ضرورتی پیش می آید و با اهداف مشخص آغاز می گردد. و محقق در محدوده ی مشخص برای رسیدن به اهداف موجود گام برداشته و فعالیتی را آغاز می کند. اهداف مطالعاتی که در این پژوهش دنبال می شوند عبارتند از:
تعییین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود درمنطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.