بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار …

فرضیه ۵ : پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه پنجم، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۷۸ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای کمتر از حد متوسط بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا نمی شود. یا ممکن است هزینه های این روش آن قدر پایین نیستند که موجد شوند واردکنندگان از این روش استفاده کنند.
فرضیه ۶: آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه ششم، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۳۵ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای بالاتر از حد متوسط بیشتر از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود. به عبارت بهتر اگر وارد کنندگان در خصوص اعتبار اسنادی آشنایی کافی را داشته باشند تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این روش نشان خواهند داد.
جدول۴-۱۳ آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق

نسبت مشاهده اعتبار آزمون
کاهش ریسک گروه یک: کمتر یا مساوی ۳ ۰٫۹۳ ۰٫۰۰۰
گروه دو: بیشتر از ۳ ۰٫۰۷
افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها گروه یک: کمتر یا مساوی ۳ ۰٫۹۴ ۰٫۰۰۰
گروه دو: بیشتر از ۳ ۰٫۰۶
حمایت قوانین بین الملل گروه یک: کمتر یا مساوی ۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰۰
گروه دو: بیشتر از ۳
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.