مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در …

۴۴,۷

۱۶,۰

۲,۷

۱۴- آشنایی وارد کنندگان با مقررات پرداخت تا چه اندازه موجب افزایش تمایل وارد کنندگان کالا به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین الملل می گردد ؟

۵,۳

۳۹,۳

۴۸,۰

۶,۰

۱,۳

۱۵- توانایی وارد کنندگان به مقایسه ی مزایا و محدودیت های روش پرداخت اعتبار اسنادی با دیگر روش هایی پرداخت در بیع بین الملل تا چه اندازه موجب افزایش تمایل وارد کنندگان کالا به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی می گردد؟

۲۰,۷

۴۰,۰

۲۸,۰

۶,۷

۴,۷

۱۶- گذراندن دوره های آموزشی روشهای پرداخت در بیع بین الملل تا چه اندازه موجب استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین الملل می گردد؟

۴-۲( بخش دوم – آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه ۱: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
در مجموع چهار سوال برای آزمون این فرضیه پرسیده شد که میانگین این چهار سوال، فرضیه ۱ را شامل می شود. این فرضیه دارای میانگین ۲,۰۲ و میانه ۲,۰۰ با انحراف معیار ۰,۶۸۱ است. برای آزمون این فرضیه از آزمون آماری دو جمله ای استفاده می شود. این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای متغیرهایی به کار می رود که از نوع رتبه ای هستند. در این آزمون، فرض صفر آماری، آن است که تعداد پاسخ هایی که کوچکتر یا مساوی ۳ هستند با پاسخ هایی که بزرگ تر از ۳ هستند، یکسان می باشند.
در این جا فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با آزمون فرضیه های آماری فوق بر روی داده های به دست آمده از پرسشنامه، می توان در مورد فرضیه ۱ قضاوت کرد. اکنون با توجه به جدول (۴-۱۳) ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه یک، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۹۳ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، فراوانی پاسخهای کمتر یا مساوی ۳ بیشتر است. از این رو، می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان،استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد نمی گردد.
عدم پذیرش این فرضیه به معنای آن است که استفاده از اعتبار اسنادی، اطمینانی را در وارد کنندگان ایجاد نمی کند که کالای آنها به درستی در اختیارشان قرار گیرد با توجه به آن که سازمان های بازرسی کننده، وظیفه دارند که از سلامت کالای دریافتی اطمینان حاصل کنند، ممکن است واردکنندگان، نقش سازمانهای بازرسی را در صحت و سلامت کالای دریافتی، کم رنگ ببینند.
فرضیه ۲: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود.
برای آزمون این فرضیه، فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه دو، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۹۴ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای متوسط، کم و خیلی کم، بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار نمی شود. از این رو می توان گفت که بانکها تسهیلات اعتباری رضایت بخشی در اختیار وارد کنندگان قرار نمی دهند که باعث افزایش تمایل ایشان به استفاده از اعتبار اسنادی شود.
فرضیه ۳ : حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود.
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه سه، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۸۳ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای متوسط، کم و خیلی کم بیشتر توسط پاسخگویان انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی نمی شود. به عبارت دیگر، ممکن است این حمایتها ارزش آن را برای واردکنندگان ندارد که روش اعتبار اسنادی را به روشهای دیگر ترجیح دهند.
فرضیه ۴ : حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه چهار، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۷۷ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای کمتر از حد متوسط بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، حمایت و استقبال بانک ها از روش اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل نمی شود. به عبارت دیگر، ممکن است حمایت و استقبال بانکها از اعتبارات اسنادی به گونه ای اندک باشد که تمایلی را در بازرگانان نسبت به استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاد نکند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.