پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی …

در فصلهای گذشته پس از معرفی و بیان ادبیات موضوعی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا بر اساس تحقیقات پیشین و منابع موجود، الگویی برای نشان دادن روابط میان مفاهیم اصلی تحقیق ارائه شد. سپس روش تحقیق و شیوه جمع آوری داده ها عنوان گردید . بعد ازاین که پرسشنامه طراحی شد و پاسخهای افراد به سوالات آن جمعآوری شد، باید دادههای گردآوری شده به صورت متغیرهایی آماری تعریف شوند و پاسخهای گردآوری شده کدگذاری (Coding) شوند. با انجام این کار، میتوان دادهها را وارد نرمافزار کرد و آنها را آزمون نمود.
این فصل شامل سه بخش میشود. در بخش اول، ابتدا آماره های توصیفی نمونه آماری بیان میشود تا شمایی از شرایط زمینهی تحقیق برای خوانندگان ارائه گردد.
در بخش دوم، با استفاده از پاسخهایی که هرکدام از اعضای نمونه آماری به سوالات پرسشنامه دادهاند، به آزمون فرضیات تحقیق و در نتیجه آزمون الگوی نظری پژوهش پرداخته میشود. در بخش سوم یافتههایی که جزء اهداف تحقیق نبوده، ولی میتواند به عنوان یک نوآوری در پژوهش و یا در قالب پیشنهادهایی برای مجریان و محققان آتی ارائه شود، بیان میشوند. این یافتهها میتوانند شواهدی در مورد دلایل احتمالی بروز پدیدهها در اختیار محقق قرار دهند.
لازم به توضیح است که در این فصل، صرفا یافتههای تحقیق ارائه میگردد و هرگونه تعبیر و تفسیر نتایج و استنباط از یافتهها به فصل بعد موکول میشود.
۴-۱) بخش اول: آماره های توصیفی نمونه آماری
– آماره های توصیفی فرضیه ۱ (کاهش ریسک دریافت کالای مغایر با شرایط قرار داد)
برای پرسش این فرضیه از چهار سوال استفاده شد که در پرسشنامه، به ترتیب زیر قرار گرفته اند. در جدول ۴-۱ مقادیر آماره های توصیفی(یعنی میانگین، میانه و انحراف معیار پاسخهای داده شده) به سوالات ارائه شده است. پاسخ دهندگان می توانستند جوابهای خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نمایند که برای کدگذاری آنها به ترتیب از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ استفاده شده است.
جدول ۴-۱ میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۱

انحراف معیار میانه میانگین سؤالات
۰,۹۸۶ ۲,۰۰ ۲,۰۳ کاهش ریسک دریافت کالای مغایر با شرایط قرار داد تا چه اندازه موجب استفاده از روش اعتباراسنادی در پرداخت های بین المللی می گردد؟
۰,۹۰۹ ۲,۰۰ ۲,۰۸ الزامات اضافی که خریدار در شرایط اعتبارجهت کاهش ریسک دریافت کالای مغایر درج می نماید تا چه اندازه موجب استفاده از روش اعتبار اسنادی در پرداخت های بیع بین ا لمللی می گردد؟
۰,۹۰۳ ۲,۰۰ ۱,۹۰ حضور بانک ها به عنوان طرف سوم یا واسطه تا چه اندازه موجب اطمینان خاطر خریدار به دریافت کالای سفارش داده شده می گردد ؟
۰,۹۰۱ ۲,۰۰ ۲,۰۸ ساز و کار کنترل اسناد توسط بانک ها با شرایط اعتبار تا چه اندازه موجب افزایش ضریب اطمینان خریدار به دریافت کالا مطابق شرایط قرارداد می گردد ؟
۰,۶۸۱ ۲,۰۰ ۲,۰۲ استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.(فرضیه۱)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir