مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت …

۳-۵) نمونه آماری تحقیق و روش نمونه‌گیری
در خصوص تعیین حجم نمونه، می‌توان از چند روش استفاده کرد و حجم نمونه متناسب با تحقیق را به دست آورد. این روش‌ها عبارتند از: به کارگیری تحقیقات مقدماتی، استفاده از تحقیقات پیشین و کسب شناخت از مشخصات واحدهای جامعه آماری. (سرمد و همکاران،۱۳۸۶،ص ۱۸۶-۱۸۸) استفاده از این روش‌ها برای آن صورت می‌پذیرد که بتوان از میزان پراکندگی صفت اصلی تحقیق اطلاع حاصل کرد. در پژوهش حاضر، از یک تحقیق مقدماتی برای تعیین حجم نمونه تحقیق استفاده شد و یک برآورد اولیه از پراکندگی صفت اصلی تحقیق به عمل آمد. صفت اصلی در اینجا تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی است که در تحقیق مقدماتی میزان تمایل به استفاده از اعتبار اسنادی، حدود یازده درصد بیان شد. هم چنین در این تحقیق مقدماتی، میزان اطمینان به یافته‌های تحقیق، سطح ۹۵ درصد در نظر گرفته شد. با توجه به پراکندگی صفت اصلی، هر قدر پراکندگی صفت در جامعه به میزان ۰٫۵ نزدیک تر باشد، حجم بیشتری لازم است تا انتخاب شوند. با توجه به آن‌که این تحقیق، در نظر دارد که میزان خطای نمونه‌گیری، کمتر از پنج درصد باشد، از این رو مقدار d (سطح خطای نمونه گیری) برابر با ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. به منظور دستیابی به حجم نمونه ای که بتواند بر اساس پراکندگی میزان صفت اصلی تحقیق (یا همان مقدار p) که برابر ۱۱ درصد است از فرمولی برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که برآورد دقیقی از تعداد کل واردکنندگان وجود ندارد و به عبارت دیگر تعداد اعضای جامعه به اصطلاح، نامحدود است. منظور از نامحدود آن است که بیش از تعداد قابل شمارش باشند وگرنه از نظر تعداد، بیش از جامعه آماری ایرانیان نخواهد بود. از این رو با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه بر اساس جامعه آماری نامحدود و میزان اطمینان به یافته های تحقیق مقدماتی (  ) که برابر ۱٫۹۶ در نظر گرفته می شود، تعداد ۱۵۰ نفر از واردکنندگان به شرح زیر انتخاب گردید. ( استفاده از کلیه مراحل تعیین حجم نمونه بر اساس کتاب سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، صفحات ۱۸۶ تا ۱۹۰ است)
 
هرگاه ساختار جمعیتی یک دست و منسجم باشد روش نمونه گیری مناسب با آن روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.(خاکی،۱۳۸۷،ص ۲۷۴)
بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان تقریباً عمومی است و ارتباطی با مبالغ و نوع کالای وارداتی ندارد و از این نظر می توان ساختار جامعه تحقیق را یکدست قلمداد نمود. به همین دلیل نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب می گردد.
بنابراین، تعداد ۱۵۰ پرسشنامه بین واحدهای نمونه به صورت تصادفی توزیع گردید. با حضور در محل دفتر وارد کنندگان عضو اتاق با هرکدام از پاسخ‌گویان صحبت به عمل آمد و در صورت وجود ابهام، برای آنان توضیحات کافی ارائه گردید. در مواردی نیز که دانش واردکنندکان پاسخ‌دهنده، در زمینه روش اعتبار اسنادی کافی نبوده، موضوع برای ایشان تشریح گردید تا در صورت عدم وجود زبان مشترک، پاسخ‌هایی نامربوط به پرسشنامه داده نشود. از این رو، می‌توان گفت که تلاش کافی به خرج داده شد که پاسخ‌های معتبری به ‌دست آید. فرآیند گردآوری پرسشنامه ها به این صورت بود که محقق با پرسش از افراد، تلاش کرد که تعداد ۱۵۰ عدد را به صورت کامل پر کند از این رو
پرسشنامه های ناقص را در حین گردآوری اطلاعات کنار گذاشت و پس از اینکه تعداد مذکور گردآوری شد، پرسشگری را خاتمه داد.
۳-۶) روش جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز است. هر یک از ابزارهایی که برای جمع آوری داده ها به کار می روند دارای مزایا و معایبی هم هستند که هنگام بکار گیری آنها باید به این مزایا و معایب و تاثیری که بر نتایج تحقیق می گذارند واقف بود و با رعایت نکات لازم، زمینه افزایش اعتبار تحقیق را فراهم آورد.
در این تحقیق، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد.
یکی از متداول ترین ابزارهای گرد آوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی، استفاده از پرسشنامه است. اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری می گردد می تواند در زمینه های مختلف از قبیل: عقاید، عواطف، ویژگی های فرهنگی و سایر خصوصیات افراد مورد مطالعه به کار آید (نبوی، ۱۳۵۰: ۱۲۷). همچنین پرسشنامه تحقیق عبارت است از مطرح کردن یک سری پرسش برای مجموعه ای از پاسخگویان که غالبا معرف یک جمعیت بزرگترند، در مورد هر نکته ای که اطلاع از آن برای محقق جالب است (کیوی و کامپنهود، ۱۳۷۰). تحقیقات توصیفی و نیز توصیفاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد،هرگاه افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است (حافظ نیا، ۸۱ ۱۳: ۱۸۰-۱۷۹). در این تحقیق که یک پیمایش اجتماعی است برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه استفاده خواهد شد.
۳-۷) ابزار سنجش تحقیق
در این پژوهش، ابزاری که با آن به سنجش و اندازه‌گیری ویژگی‌ها و صفات مورد نظر پرداخته شده ، پرسشنامه است که بین واحدهای نمونه(وارد کنندگان عضو اتاق بازرگانی تهران) توزیع می‌شود و نظر آنان‌را نسبت به عوامل موثر بر تمایل وارد کننده در استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا منعکس می‌کند. بنابراین افراد پاسخ‌دهنده به سوالات پرسشنامه(به‌عبارت دیگر سطح مشاهده) وارد کنندگان عضو اتاق بازرگانی تهران هستند که ادراک خود از عوامل موثر بر تمایل وارد کننده در استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا را بیان می‌کنند.
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم جهت کسب داده‌های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه‌ای از سؤالات است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص۱۴۱)
در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری متغیرهای مورد بررسی پرسش هایی از افراد پرسیده شده است و سؤالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت (Likert) طرح‌ریزی گردیده است.
پرسشنامه، در تحقیقات حوزه علوم انسانی، محدودیت‌هایی دارد، با این وجود تلاش بر آن بود که با به‌کارگیری روش‌های مناسب، این محدودیت‌ها برطرف شود. اول آن که پرسشنامه، هنگامی که در اختیار پاسخگو قرار می‌گیرد، ممکن است نظر او را بپرسد و واقعیات در عمل، ممکن است متفاوت با اظهار نظر شخص باشند. به عبارت دیگر، وارد کنندگان عضو اتاق بازرگانی تهران که به سوالات تحقیق پاسخ داده‌اند، ممکن است نظر خود را بگویند در حالی که اگر واقعا در شرایط مشابهی قرار گیرند، به صورت متفاوتی عمل کنند.
۳-۸) قابلیت اعتماد پرسشنامه[۳۲]
مفهوم قابلیت اعتماد با این امر سرو‌کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان، تا‌ چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. معمولاً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. روشهای مختلفی برای اندازه‌گیری قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری، بکار برده می‌شود. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص۱۶۶)
جهت بررسی پایایی پرسشنامه تعداد ۳۰ پرسشنامه در بین جامعه‌آماری توضویع و به وسیله روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید از جمله روش‌هایی که می‌توان با آن به محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه پرداخت، روش آلفای کرونباخ است. پژوهشگر می‌تواند در ابتدا با استفاده از یک تحقیق مقدماتی، سوالات پرسشنامه را از افراد معدودی بپرسند. در صورتی که افراد در شرایط یکسان، پاسخ یکسانی به سوالات پرسشنامه بدهند، می‌توان گفت که سوالات پرسشنامه از قابلیت اعتماد خوبی برخوردارند. (سرمد و همکاران،۱۳۸۶،ص۱۶۹) برای محاسبه ضریب آلفا از فرمول زیر استفاده می‌شود:
 
که در آن:
J: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه های آزمون
: واریانس زیر آزمون i ام
S2: واریانس کل آزمون
با توجه به آنکه روش آلفای کرونباخ می تواند برای متغیرهایی به کار رود که هر متغیر می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. از این رو برای طیف لیکرت که در این پژوهش به کار رفته، قابل استفاده است که با توجه به تناسب آلفای کرونباخ برای این پژوهش، از نرم افزار برای محاسبه آن استفاده شد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۶۹-۱۷۰).
قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید که طبق پیوست این فصل، قابلیت اعتماد این آزمون برابر ۸۰ درصد است. بنابراین می‌توان اطمینان حاصل کرد که سطح دشواری سوال‌ها، یکسان بوده و ماهیت متغیر اندازه‌گیری شده نیز به‌صورتی بوده که استفاده از پرسشنامه را توجیه‌پذیر می‌نماید.(سرمد و همکاران،۱۳۸۶،ص۱۶۹-۱۷۰)
۳-۹) روایی ابزار اندازه‌گیری[۳۳]
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد، ویژگی مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری، نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.(Cooper & Schindler, 2003, Pgs 231-236)
روشی که برای تعیین روایی پرسشنامه این پژوهش استفاده شده، روش روایی محتوا [۳۴]است. در این پژوهش، آن‌چه که از نظر محقق اهمیت فراوانی داشت، آن بود که پاسخ‌دهندگان دقیقا عوامل موثر بر تمایل وارد کننده در استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا را بتوانند درک کنند و بنابر ادراک خود از این متغیرها به سوالات پرسشنامه جواب دهند. بنابراین ترجیح داده شد که از میان روش‌های روایی آزمون‌ها، از روایی محتوا استفاده شود. برای اطمینان از روایی محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهای تشکیل دهنده ابزار، معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین«روایی محتوا ویژگی ساختار ابزار است که‌ هم‌زمان با تدوین‌ آزمون در آن تنیده‌ می‌ شود. روایی محتوای یک آزمون، معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود.» (Cooper & Schindler, 2003, pgs 231-236).
برای این که اطمینان حاصل شود که روایی محتوا به صورت همزمان در آن تنیده شده است، در این پژوهش پس از مشورت با افراد متخصص در بازرگانی بین الملل و اساتید این رشته که به دانش واردات از طریق اعتبار اسنادی تسلط دارند، سوالاتی تدوین شد. از آنجا که این افراد، در موضوع مورد مطالعه، متخصص بودند و به تمامی ابعاد کار اشراف داشتند سوالات پرسشنامه از ایشان پرسیده شد و در مواردی که ابهام وجود داشت، سوال به‌گونه‌ای تغییر داده شد تا برای پاسخ‌گویان، مفهوم باشد. همچنین با کمک گرفتن از پژوهشگرانی که قبلاً در مورد خدمات مشابه تحقیق کرده بودند و با راهنمایی استادان دانشگاه، سوالات به‌گونه‌ای اصلاح و تدوین گردید که دقیقا همان مفهومی را سوال کند که مورد نظر محقق بوده است. پس از آن به صورت تصادفی، چند تن از اعضای جامعه آماری انتخاب شده، از ایشان برای رفع مشکلات، ابهامات و اشکالات پرسشنامه استفاده گردید. در نهایت با تائید استاد راهنما و مشاور، پرسشنامه نهایی تهیه گردید و بین واحدهای نمونه توزیع شد. از میان روش‌های سنجش روایی فقط کافی است که با یکی از روش‌ها، از روایی ابزار اندازه‌گیری اطمینان حاصل شود. در این تحقیق، از روش روایی محتوا برای اطمینان از صحت ابزار اندازه‌گیری استفاده شده است.(سرمد و همکاران،۱۳۸۶،ص۱۷۰-۱۷۳)
۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود:
الف) آمار توصیفیآمار توصیفی، توصیف داده ها بر حسب فراوانی همراه با رسم نمودار و جداول ارائه می شود. به طور کلی آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام و نمودارها ارئه می دهد.
ب) آمار استنباطیدر آمار استنباطی برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق، طبق قضیه حد مرکزی هنگامی که تعداد نمونه بیشتر از ۳۰ باشد توزیع نمونه به سمت نرمال شدن پیش می رود (آذر، مومنی، ۱۳۸۰: ۳۷).
در این پژوهش برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپیرمن، جهت بررسی روابط میان عوامل موثر بر تمایل وارد کننده در استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا استفاده می‌شود. در نتیجه آزمون فرضیات ما در فضای پارامتریک توصیف می شود که در این شرایط برای آزمون فرضیات از تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون، همبستگی کانونی و آزمون T-Test استفاده شده است. آزمون اسپیرمن نسبت به ضریب همبستگی پیرسون، مناسب تر به نظر می رسد. هنگامی که متغیر با استفاده از طیف لیکرت اندازه‌گیری می‌شود، نوع آن، رتبه‌ای به‌شمار می‌رود و برای متغیرهای رتبه‌ای، ضریب هم‌بستگی اسپیرمن، مناسب‌ترین روش است. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص۲۲۴-۲۲۷).
در این پژوهش به روش توصیفی نیز به تحلیل داده‌های به دست آمده، پرداخته شده است. و با استفاده از مشخصه‌های آماری[۳۵]، نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد[۳۶]و ضریب تغییرات به تحلیل توصیفی ویژگی‌های جامعه پرداخته، و در سطح استنباطی هم به منظور پاسخ به فرضیات و سؤالات پژوهشی و هم علاوه بر توضیحات بالا، به منظور یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمونهای زیر استفاده می‌شود.
– آزمون مربع کای‌ پیرسون[۳۷]
هر گاه محقق در صدد تعیین ارتباط بین دو متغیر باشد و یا بخواهد آزمون کند که دو متغیر از هم مستقل هستند، از آزمونهای جداول توافقی استفاده می‌شود. در مواردی که هم‌خوانی درونی و قوت راهبرد بازاریابی به صورتی بوده‌اند که بتوان آن‌ها را در یک جدول توافقی ۲ در ۲ جای داد، از آزمون مربع کای پیرسون استفاده گردیده است. گاهی پراکندگی پاسخ‌ها به متغیرهای تحقیق به‌قدری زیاد است که امکان تشکیل جدول توافقی را فراهم نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان از آزمون مربع کای پیرسون استفاده کرد.

دو متغیر از هم مستقل هستند.
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir