سايت مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت …

۳)شیوه حمل
بیمه حمل هوایی ارزانتر از دریایی است متوسط بیمه دریایی سه تا چهار برابر بیمه هوایی است و در بعضی موارد این تفاوت بیش تر می شود. بعلاوه حمل هوایی دارای این مزیت است که هزینه بسته بندی برای این روش حمل ارزان تر تمام می شود. بنا به دلایل آشکار حمل دریایی کالا در مقیاس با حمل هوایی به بسته بندی مقاوم تری نیاز دارد.
۴)مسیر حمل
حق بیمه در مسیرهای حمل، باتوجه به خطرات و مسائلی که در آن ها ممکن است اتفاق بیفتد متفاوت است. مثلا برای مناطق جنگی طبعا حق بیمه بیش تر است و همین طور برای مسیرهایی که ناچار باید از گذرگاه هایی مانند کانال سوئز و نظایر آن عبور کرد حق بیمه بیش تری پرداخت می شود.
۵)پوشش بیمه
پوشش بیمه ی انتخاب شده می تواند محدود یا گسترده باشد در این صورت حق بیمه نیز متناسب با آن متفاوت خواهد بود.
۶)ابتدا و انتهای بیمه
منظور از ابتدای بیمه، زمانی است که تعهد بیمه گر شروع می شود و انتهای آن نیز تاریخ خاتمه تعهد می باشد. در بیمه حمل و نقل کالا تاریخ شروع تعهد بیمه گر زمانی است که کالا از انبار مبداء به منظور حمل به مقصد خارج می شود و خاتمه تعهد بیمه گر نیز معمولا وقتی است که حمل انجام شده و کالا به انبار نهایی بیمه گذار، در مقصد مندرج در بیمه نامه رسیده باشد. با این حال چنان که کالا پس از تخلیه از کشتی در بندر مقصد یا رسیدن به مرز کشور مقصد ظرف مدت معینی که در بیمه نامه قید می گردد به مقصد نهایی نرسد، تعهد بیمه- گر پس از پایان مدت تعیین شده خاتمه می پذیرد.
– انواع بیمه نامه حمل و نقل کالا
بیمه نامه حمل و نقل کالا را به دو صورت می توان درخواست نمود :
الف) بیمه نامه ساده
بیمه نامه ایست که برای حمل کالای معینی صادر می شود و در آن از ابتدا باید مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا طریق و نحوه حمل و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد، قید گردد. بنابراین لازمه صدور این بیمه نامه آنست که بیمه گذار قبلا از وضیعت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته باشد و این اطلاعات را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
ب) کلوزهای قدیم بیمه حمل و نقل ( انستیتو بیمه گران لندن )
شرایط جدید A-B-C
پوشش های شرایط جدید در جدول صفحه بعد آمده است ضمنا جهت آشنایی و مقایسه با پوشش های بیمه ای دیگر جدول پوشش بیمه دریایی فرانسه نیز درج شده است.
جدول ۲-۲ پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C

نوع خطر شرطA شرطB شرطC شرط مربوط
به جنگ
شرط مربوط
به اعتصابات
 1. حریق یا انفجار
 2. اصابت به صخره، شکستن، واژگونی
 3. چپ و از خط خارج شدن وسیله نقلیه زمینی
 4. تصادم کشتی
 5. تخلیه کالا در بندر پناهگاه
 6. زلزله، فوران آتش فشان یا رعد و برق
 7. فدا کردن در خسارت مشترک

الف- سبک کردن
ب- رها کردن در دریا

 1. ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی
 2. از میان رفتن کلی بسته در جریان جابجایی کالا
 3. اقدامات حمایتی
 4. دزدی، غارت، عدم تحویل
 5. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir