بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی …

 • بارنامه حمل مرکب فیاتا: حمل با کامیون، کشتی، قطار
 • الف) بارنامه دریایی[۲۱]
  بارنامه دریایی دارای سه نقش محوری زیر است :

  1. رسیدی است که از سوی متصدی حمل دریایی برای کالا صادر می شود.
  2. مدرک درجه اولی حاکی از قرارداد حمل با کشتی است که دربرگیرنده شرایط حمل، متصدی حمل و نقل دریایی به نحو مندرج در ظهر بارنامه می باشد و می تواند به معنای حمل فیزیکی یا تحویل برای حمل تلقی شود.
  3. سند مالکیت کالا و قابل انتقال می باشد مگر آن که در متن آن قید شده باشد غیرقابل انتقال است.

  بارنامه دریایی معمولا در چند نسخه که ۲ یا ۳ نسخه آن اصل است صادر می شود. بقیه کپی و غیرقابل انتقال است. تعداد نسخ اصلی باید بطور مکتوب در بارنامه ذکر شود و تحویل هریک از نسخ اصلی به منزله بی اعتبار شدن دیگر نسخ اصلی می باشد.
  ب ) انواع بارنامه دریایی
  بارنامه برحسب آن که توسط متصدی حمل( CARRIER )، یا کارگزار حمل (FORWARDER) صادر شود یا برحسب نوع وسیله حمل، شکل های مختلف دارد که در حمل و نقل دریایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
  ۱) بارنامه حمل سراسری ( THROUGH BILL OF LADING ) [۲۲]
  این بارنامه ها دارای شروط چاپ شده ای هستند و برای حمل سرتاسری یا قراردادی برمبنای شرایط خطوط کشتیرانی منظم صادر می شوند.
  ۲) بارنامه حمل و نقل مرکب ( MULTIMODAL TRANSPORT B/L ) [۲۳]
  در بارنامه حمل مرکب، کارگزار (FORWARDER ) مسئولیت حمل زمینی و دریایی را عهده دار است. درواقع تحقق خدمات ( DOOR TO DOOR ) توسط فرم متحدالشکل تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی کارگزاران (FIATA ) که به تأیید اتاق بازرگانی بین المللی هم رسیده است استفاده می شود.
  ۳) بارنامه هایی که به پشت سفید یا فرم خلاصه معروف هستند :
  ( BLANK BACK BILL OF LADING)
  راه نامه دریایی
  مدرکی غیرقابل انتقال است و برای تحویل کالا به شخصی که نامش در راه نامه ذکر گردیده صادر می شود.
  ۴) بارنامه هایی که با شکلی استاندارد به عنوان بارنامه دولتی صادر می شود.
  – بارنامه سراسری Through B/L [۲۴]
  بارنامه سراسری یکی از قدیمی ترین انواع بارنامه های حمل می باشد ویژگی های بارنامه سراسری به شرح زیر است:

  یک مطلب دیگر:
  بررسی عوامل موثر بر تمایل وارد کنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار ...

  1. حاکی از بارگیری کالا روی وسیله حمل می باشد.
  2. بدون قید و شرط است.
  3. حاکی از نحوه پرداخت کرایه حمل می باشد.
  4. در نسخ کامل ( سه نسخه ) صادر می شود.
  5. تاریخ صدور بارنامه مشخص است.
  6. سندی قابل معامله است.

  حدود مسئولیت های صادر کننده این نوع بارنامه با توجه به شرایطی است که در ظهر آن چه چاپ می رسد.
  – راه نامه کامیون یا CMR
  راه نامه کامیون سندی است که فقط جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار گرفته و مخصوص متصدیان حمل می باشد. این سند تحت مقررات کنوانسیون CMR یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت های متصدیان حمل و نقل جاده ای را مشخص می نماید.
  مهمترین ویژگی های این راه نامه به شرح ذیل می باشد :

  1. سندی غیرقابل معامله است.
  2. تاریخ حمل و تاریخ صدور در آن مشخص شده است.
  3. حاوی نام و نشانی حمل کننده است.
  4. حاوی نام و نشانی فرستنده کالا است.
  5. مبدا حمل و مقصد کالا در آن مشخص می باشد.
  6. نام و نشانی گیرنده کالا را مشخص می کند.
  7. وزن ، ابعاد، بسته بندی، تعداد و علایم کالا در آن مشخص شده است.
  8. هزینه های مربوط به حمل، گمرک و غیره در آن تعیین شده است.
  9. مجاز یا غیرمجاز بودن ترانس شیپمنت در آن قید شده است.

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است