دسترسی متن کامل – بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای …

منابع و مآخذ ۱۲۰
منابع فارسی: ۱۲۱
منابع لاتین: ۱۲۴
پیوستها ۱۲۵
فهرست جداول
جدول۱-۱:مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱۶
جدول ۲-۱ :رویکردهای توانمندسازی………………………………………………………………………………………….۵۴
جدول۲-۲: مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزش…………………………………………………..۵۴
جدول۲-۱۲-۱ مدل توانمندسازی رابینز و کرینو وفرندال…………………………………………………………………۵۶
جدول۲-۱۲-۲ مدل توانمندسازی باون ولاور…………………………………………………………………………………۵۷
جدول۲-۱۲-۳ مدل توانمندسازی مک لاگان ونل…………………………………………………………………………..۵۸
جدول۲-۱۲-۴ مدل توانمندسازی گائو …………………………………………………………………………………………۶۰
جدول۲-۱۲-۵ مدل توانمندسازی توماس وولتهاوس………………………………………………………………………۶۱
جدول۲-۱۲-۶ مدل توانمندسازی کانگر …………………………………………………………………………………….۶۲
جدول۲-۱۲-۷ مدل توانمندسازی فورد وفوتلر………………………………………………………………………………۶۴
جدول۲-۱۲-۸ مدل توانمندسازی آلفرد باندورا………………………………………………………………………………۶۶
جدول۲-۱۲-۹مدل توانمندسازی اسپریترز……………………………………………………………………………………..۶۸
جدول۲-۱۳-۱:جدول خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده در خصوص توانمندسازی…………………………۷۶
جدول۲-۱۳-۲:جدول خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده درخصوص توانمندسازی………………………..۷۸
جدول۳-۱ پراکندگی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………۸۵
جدول ۳-۲نتایج آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………….۸۷
جدول۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان برحسب جنسیت ……………………………………………………..۹۰
جدول۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان برحسب تحصیلات……………………………………………………۹۱
جدول۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان برحسب سن…………………………………………………………….۹۲
جدول۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان برحسب سابقه کار……………………………………………………۹۳
جدول۴-۵ توزیع فراوانی سوالات احساس موثر بودن ازنظر پاسخگویان …………………….. …………………۹۴
جدول۴-۶ توزیع فراوانی سوالات احساس انتخاب ازنظر پاسخگویان ……………………………………………..۹۴
جدول۴-۷ توزیع فراوانی سوالات احساس شایستگی ازنظر پاسخگویان ………………………………………….۹۵
جدول۴-۸ توزیع فراوانی سوالات احساس معنی داری ازنظر پاسخگویان ………………………………………..۹۶
جدول۴-۹ توزیع فراوانی سوالات احساس اعتماد ازنظر پاسخگویان ……………………………………………….۹۶
جدول۴-۱۰ نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………………………..۹۸
جدول۴-۱۱ جدول آزمون فرضیه تاثیر احساس موثر بودن برتوانمند سازی……………………………………..۹۹
جدول۴-۱۲ جدول آزمون فرضیه تاثیر احساس شایستگی برتوانمند سازی………………………………………۱۰۰
جدول۴-۱۳ جدول آزمون فرضیه تاثیر احساس انتخاب برتوانمند سازی………………………………………….۱۰۱
جدول۴-۱۴ جدول آزمون فرضیه تاثیر احساس اعتماد برتوانمند سازی……………………………………………۱۰۲
جدول۴-۱۵ جدول آزمون فرضیه تاثیر احساس معنی داری برتوانمند سازی…………………………………….۱۰۳
جدول۴-۱۶جدول آزمون فرضیه تفاوت توانمند سازی کارکنان برحسب جنسیت ……………………………۱۰۴
جدول۴-۱۷جدول آزمون فرضیه تفاوت توانمند سازی کارکنان برحسب تحصیلات …………………………۱۰۵
جدول۴-۱۸جدول آزمون فرضیه تفاوت توانمند سازی کارکنان برحسب تحصیلات …………………………۱۰۵