بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای …

۱۵

بازرگان و همکاران(۱۳۹۱)

بررسی مقایسه ای آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی در دانشکده های پزشکی و فنی دانشگاه تهران

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

که وضعیت آموزش مداوم از نظر ترکیب و محتوا برای توانمندسازی منابع انسانی در هر دو دانشکده پزشکی و فنی دانشگاه تهران بر اساس یک طیف سه درجه ای( مطلوب، نسبتا مطلوب، نامطلوب) در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. هر چند که این وضعیت کمابیش یکسان است اما در دانشکده فنی ازنظراحساس توانمندسازی توسعه یافته تراست.این امر به ویژه در ابعاد احساس هیات علمی نسبت به شایستگی و معنی دار بودن تفاوت معناداری دارد. به عبارتی در ابعاد احساس شایستگی و احساس معناداری وضعیت موجود دانشکده فنی از دانشکده پزشکی بهتر است.رابطه میان نوع رشته( پزشکی و فنی)ومیزان رضایت اعضای هیات علمی از دور های آموزشی برگزار شده وجود ندارد

جدول۲-۱۳-۲:خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده در خصوص توانمندسازی

ردیف محقق و سال انجام پژوهش موضوع پژوهش یلفته های پژوهش
میشرا(۱۹۹۸) توصیف چگونگی پاسخ کارمندان به فرآیند کوچک سازی در مورد نقش اعتماد، توانمندسازی، عدالت و طراحی مجدد شغلی کارکنان توانمند شده به موقعیت های دشوار مانند کوچک سازی در مقایسه با کارکنان کمترمی توانند پاسخ بهتری دهند. همچنین سرپرستانی که خود توانمند هستند از نظر زیر دستان نوآورتر و تاثیر گذارتر هستند
۲ نیلسن و پدرسن(۲۰۰۰) پیامدها و محدودیت های توانمندسازی در خدمات مالی تفویض اختیار در تصمیم گیری و خود مختاری افراد اغلب به عنوان یک مرحله قدرتمند و اصلی در تلاش های شرکت هایی نظیر شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی برای افزایش رقابت پذیری به حساب می آید
۳ موی و ملینداجی(۲۰۰۳) بررسی رابطه بین توانمندسازی کارمندان با تعهد و اعتماد سازی هر چقدر کارکنان توانمندی بیشتری داشته باشند به همان اندازه از تعهد بیشتری نسبت به سازمان و اعتماد بالاتری در سطح سیستم برخوردار خواهند بود و کارکنانی که در محیط کارشان احساس توانمندی بیشتری دارند بیشتر به این سطوح اعتماد، گرایش بیشتری نشان می دهند
۴ بوگله و سومیج[۳۸](۲۰۰۴) « بررسی روابط بین توانمندسازی معلمان و تعهد سازمانی و حرفه ای و رفتار شهروندی برداشت معلمان از سطح توانمندسازی به معنی داری با احساس تعهد به سازمان و حرفه و نیز رفتار شهروندی مرتبط گردیده است..