بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان …

۲

میرزاآقایی(۱۳۸۶)

بررسی سطح توانمندسازی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی

سطح توانمندسازی کارکنان ازنظرابعادشایستگی، خودمختاری، موثربودن ومعنی داری درسطح مطلوبی می باشداماازبعد اعتماددرحدمطلوبی نمی باشدوبین سطح توانمندسازی کارکنان باعوامل تعیین اهداف،نظام پاداش دهی،دسترسی به منابع ،ارزیابی عملکردرابطه مستقیمی وجودداردامابین توانمندسازی کارکنان و ساختار سازمانی رابطه معکوسی وجود دارد

۳

بهرامی و همکاران(۱۳۸۸)

بررسی ارتباط بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی؛ مطالعه موردی: دادگستری اصفهان

بین هر پنج شاخص توانمندسازی همبستگی مثبت با یادگیری سازمانی وجود داردواز بین پنج شاخص، سه شاخص احساس اعتماد،خودمختاری ومعنی داری بهترین پیش بینی کننده ها برای یادگیری سازمانی می باشند و از میان متغیرهای زمینه ای (سمت،تحصیلات،ساعات دوران آموزشی طی شده وسابقه کار) تنها متغیرسابقه کاردرمیزان توانمندسازی افراد موثر بوده و نیز هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی در میزان یادگیری سازمانی موثر نبودند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۴

سید نقوی و خالقی(۱۳۸۹)

عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک صنعت و معدن

تمامی شش مولفه عامل راهبرد های مدیریتی یعنی مدیریت مشارکتی، اعتماد سازی،تیم سازی، تفویض اختیار، اعطای استقلال و فراهم نمودن الزامات با توانمندسازی روانشناختی ارتباطی مستقیم و قوی دیده می شود و همچنین بین سه مولفه عامل منابع خودکارآمدی فردی یعنی حمایت، الگو سازی و برانگیختگی هیجانی با توانمندسازی روانشناختی ارتباطی مستقیم و معنادار وجود دارد

۵

تیمور نژاد و صریحی اسفستانی(۱۳۸۹)

تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبرد های مناسب منابع انسانی در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان باشدوسازمان ها بابهره گیری ازنتایج حاصله می توانند در دنیای نوین و رقابتی که همواره در حال تغییر است از رقبا پیشی گیرند و به حیات خود ادامه دهند

۶

حلاجیان و همکاران (۱۳۸۹)

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با روش AHP

به ترتیب کارگروهی دررتبه اول،تفویض اختیاروتسهیم و توزیع اطلاعات مشترک دررتبه دوم،درتوانمندسازی کارکنان ایفاء نقش می کنند و به موازات مطالعات نظری و پیشینه تحقیقاتی هر یک ازعوامل سه گانه یاد شده به ترتیب اولویت بیشترین نقش و تاثیر را در امر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دارند

۷

حسینی نسب و همکاران ( ۱۳۸۹)

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی دبیران با تعهد سازمانی آنها در مدارس متوسطه شهر ارومیه

میانگین توانمندسازی روانشناختی دبیران۱۲/۶۶ می باشد که بیشتر از حد متوسط می باشد. بین توانمندسازی روان شناختی و مولفه های آن(احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس اعتماد) با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

۸

اورعی یزدانی و همکاران (۱۳۹۰)

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و معرفی راهکارهای بهبود آن