بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۲۵

در جدول فوق با بهره گرفتن از آزمون t مستقل به بررسی تاثیر میزان آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی می پردازد. همانطوری که در جدول مشاهده می شود مقدار آزمون t=12/509 می باشد که از مقدار تعیین شده ۶۴/۱ بیشتر است، علاوه بر آن سطح معنی داری آزمون t برابر p=0/000 کمتر از مقدار معین p=0/05 است که در سطح اطمینان مورد قبولی قرار دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش و دوره های عرضی حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان تأثیر معناداری دارد.در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1 تایید می گردد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

۴-۳-۳٫فرضیه سوم

 

ساختار و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری هااز نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحد های رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.

H0: P=0
H1: P#0
 

جدول ۴-۹٫ اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماره
متغیر
تعداد میانگین انحراف معیار
ساختار و تشکیلات سازمانی کلانتری ها ۱۲۰ ۴۳۹۶/۳ ۴۲۲۵۷/۰

 

همانطور که از جدول ۹-۴ مشاهده می شود میانگین آموزش دوره‌های عرضی ۴۳۹۶/۳ با انحراف استاندارد ۴۲۲۵۷/۰ است.
۱-۹-۴٫نتایج آزمون t تک نمونهای برای فرضیه سوم در جدول زیر ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماره
متغیر
مستقلt درجه آزادی p-value
سطح معنی داری
اختلاف میانگین ۹۵% فاصله اطمینان
کمینه بیشینه
ساختار و تشکیلات سازمانی کلانتری ها ۳۵۷/۲۴ ۱۱۹ ۰۰۰/۰ ۹۳۹۵۸/۰ ۸۶۳۲/۰ ۰۱۶۰/۱

 

در جدول فوق با بهره گرفتن از آزمون t مستقل به بررسی تاثیر ساختار و تشکیلات سازمانی کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین در ناجا می پردازد. همانطوری که در جدول مشاهده می شود مقدار آزمون t=24/357 می باشد که از مقدار تعیین شده ۶۴/۱ بیشتر است، علاوه بر آن سطح معنی داری آزمون t برابر p=0/000 کمتر از مقدار معین p=0/05 است که در سطح اطمینان مورد قبولی قرار دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختار و تشکیلات سازمانی کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین در ناجا تأثیر معناداری دارد.در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1 تایید می گردد.

 

۴-۳-۴٫فرضیه چهارم

 

قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.
 

 

H0: P=0
H1: P#0

 

جدول ۴-۱۰٫ اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه چهارم

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *