مقاله – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار- …

Mean- Sd < B < Mean : متوسط = B
Mean+Sd ≤ D : خیلی زیاد = D

A≤Mean- Sd : کم =A
Mean≤ C≤ Mean + Sd : زیاد =C

۳-۱۱-۲- آمار استنباطی
روشهای آمار استنباطی استفاده شده در این تحقیق، شامل ضریب همبستگی و آزمونهای مقایسه میانگین است که در ادامه به توضیح هر یک از آنها پرداخته شده است.
۳-۱۱-۲-۱- مقایسه میانگین
در این تحقیق برای مقایسه شاخصهای سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته از آزمونt برای نمونههای مستقل دو گروهی مبتنی بر متغیرهای دو حالتی از قبیل وضعیت تاهل (مجرد و متاهل)، متولد روستا (بله و خیر)، تعلق به فامیل غالب (بله و خیر) و عضویت اعضای خانواده در مدیریت روستا (بله و خیر) و … استفاده شد. همچنین در این تحقیق از آزمون f برای مقایسه پاسخگویان گروه‌بندی شده بر اساس متغیرهای مستقل دارای بیش از دو حالت، از قبیل میزان تحصیلات (بیسواد، خـواندن و نـوشتن، راهـنمایی و دبیرستان، دانشگـاهی)، سطح جمعیتی روستاهای مورد مطالعه (۱۰۰-۵۰۰ نفر، ۵۰۰-۱۰۰۰ نفر، بیشتر از ۱۰۰۰ نفر) استفاده شد. همچنین از آزمون t تکنمونه‌ای برای ارزیابی سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه استفاده شد.
۳-۱۱-۲-۲- ضریب همبستگی پیرسون
در این پژوهش برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با برخی متغیرهای مورد مطالعه از قبیل (سن، سابقه سکونت در روستا، تعداد اعضای خانواده و…) و همجنین بررسی رابطه بین شاخصهای سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته و رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی (شبکه اجتماعی، اعتماد، آگاهی اجتماعی و مشارکت) و مولفههای حکمروایی شایسته (مشارکتگرایی، قانونمندی و عدالت محوری، پاسخگویی و مسئولیتپذیری و شفافیت و کارآیی) به محاسبه این ضریب همبستگی اقدام شده است.
۳-۱۲- معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان جویبار یکی از شهرهای استان مازندران و مرکز شهرستان جویبار است. جمعیت شهر جویبار در سال ۱۳۹۰، برابر با ۷۳۰۴۳ نفر بوده است (فرمانداری شهرستان جویبار). از گذشته دور که سکونتگاه‌های انسانی در منطقه جویبار سازمان فضایی پیدا کردند، اقتصاد کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن به یاری شرایط ‌جوی و جغرافیایی از رونق چشمگیری برخوردار بوده ‌است. بطوریکه در گذشته قسمت عمده محصولات کشاورزی این منطقه پنبه و برنج بوده است. از طرف دیگر نظام ملوک‌الطوایفی، بزرگ مالکی را در منطقه تقویت کرده و با تداوم نظام ارباب ـ رعیتی در فضای جغرافیایی منطقه جویبار، کشاورزی و باغداری بطور اعم و دامداری و دامپروری بطور اخص از اهمیت خاصی برخوردار بودند. ورود تجهیزات تکنولوژیکی در امر زراعت و کشاورزی به‌همراه افزایش نسبی بهره‌وری، کشت متداول را در بیشتر قسمتهای منطقه تشویق کرده ‌است. امروزه روستاهای این شهرستان توسط شورای اسلامی روستا و دهیاریها مدیریت میشوند. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شکل (۳-۱) نشان داده شده است.
شکل (۳-۱) موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه
فصل چهارم
یافتههای تحقیق
۴-۱- مقدمه
در این فصل نتایج تجزیه و تحلیل دادهها ارائه شده است. نتایج این تحقیق مشتمل بر دو بخش یافته‌های توصیفی و استنباطی میباشد. در بخش توصیفی به بررسی وضعیت موجود جامعه مورد مطالعه با بهرهگیری از مشخصههای آماری همچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار، ویژگیهای پاسخگویان، رضایت از شرایط زندگی در روستا، مولفههای سرمایه اجتماعی و مولفه‌های حکمروایی شایسته توصیف شد. در بخش استنباطی نیز از روشهای آمار استنباطی مانند آزمون T و F و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این طریق رابطه مولفه‌های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته و رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با برخی متغیرهای مورد مطالعه ارزیابی شد و همچنین سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین پاسخگویان، سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته برحسب میزان تحصیلات و سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته با توجه به سطوح جمعیتی روستاها مقایسه و در نهایت سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه ارزیابی شد.
۴-۲- توصیف ویژگیهای پاسخگویان
۴-۲-۱- جنسیت
بر اساس یافتههای جدول (۴-۱)، ۲/۹۵ درصد از پاسخگویان مرد و ۸/۴ درصد از پاسخگویان زن بودند.
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۲۹۹ ۲/۹۵