سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان …

پایایی نیز یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. پایایی با این امر سر و کار داردکه ابزار اندازهگیری در شرایط گوناگون نتایج یکسانی به دست میآورد. برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری، روشهای مختلفی به کار برده میشود(سرمد ، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۸: ۱۶۷).
پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده استاندارد بوده و در تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی آن در تحقیقات گوناگونی مورد تائید قرار گرفته که از پایایی بالایی برخوردار بوده است به عنوان مثال: حاجی کریمی و همکاران(۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران، پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده را از طریق آلفای کرونباخ [۲۱۶]۹۰/۰، محاسبه کردند. عریضی سامانی، دیباجی و صادقی (۱۳۹۰) به منظور بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلط یابی کارکنان اقماری میزان پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ محاسبه شده است. در این پژوهش نیز برای پایایی پرسشنامه، تعداد ۴۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۷۷/۰ به دست آمد.
پرسشنامه اعتماد سازمانی استاندارد بوده که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی خود را نشان داده است. به عنوان مثال فاضل و همکاران(۱۳۹۰) به منظور بررسی نقش اعتماد در نوآوری سازمانی میزان پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۳/۰ به دست آوردند. در این پژوهش نیز برای پایایی پرسشنامه، تعداد ۴۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۵/۰ به دست آمد.
جدول (۶-۳) اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری دادهها(پرسشنامه)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر اعداد نمونه سؤالات مربوطه آلفای کرونباخ
ااعتماد سازمانی اعتماد سازمانی ۴۰ کل سوالات ۱تا۴۹ ۹۵۲/۰
مؤلفه ها اعتماد جانبی ۴۰ ۱ تا۱۵ ۸۶۶/۰
اعتماد عمودی ۴۰ ۱۶ تا۳۰ ۹۲۰/۰
اعتماد نهادی ۴۰ ۳۱ تا ۴۹ ۹۳۶/۰