تحقیق – بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه …

۹-۳-۲٫ طبقهبندیهای اعتماد
طبقهبندیهای متفاوتی از اعتماد ارائه شده است که هر کدام با توجه به زمینه مورد مطالعه و سطح تجزیه و تحلیل با هم متفاوتند. در ادامه به تعدادی از این طبقهبندیها اشاره می شود.
۱-۹-۳-۲٫ طبقهبندی دایتز و هرتوگ
اعتماد بر اساس اجبار(ارعاب)
در اعتماد بر اساس اجبار نمیتوان از طرف مقابل انتظار خوش نیتی و خوبی داشت. در اعتمادی که بر اساس دستورات و فشارهای خارجی شکل میگیرد، تنها انتظار تسلیم میرود و در این نوع اعتماد وجود مفاهیمی چون ریسک و احتمال در رابطه معنایی ندارد. این نوع اعتماد به جای اینکه اعتماد باشد، در واقع ظهور نوعی عدم اعتماد است.
اعتماد حسابگرانه
در اعتماد حسابگرانه نیز همانطور که از نام آن پیداست، اعتماد تنها به عنوان یک استرانژی که ارزشمندی ان بر اساس تجزیه و تحلیل سختگیرانه هزینه-فایده، تعیین میشود مطرح میگردد و در این نوع اعتماد یک نوع شک همیشگی به طرف مقابل وجود دارد.
اعتماد دانشمحور
میان اعتماد حسابگرانه و اعتماد دانشمحور، مرزی وجود دارد و آن هنگامی است که شکها جای خود را به انتظارات مثبتی میدهد که بر اساس دانش مطمئن درباره انگیزهها تواناییها و قابلیت اعتماد طرف مقابل نبوده باشد.
اعتماد رابطهمحور
زمانی که انتظارات مثبت از طریق تجربه نیز پشتیبانی گردند، درجه قویتری از اعتماد ممکن است توسعه یابد. در این درجه از اعتماد که اعتماد رابطهمحور نامیده میشود، اطمینان بیشتری در شریک دیگر احساس میشود و ماهیت ذهنی و ماهیت عاطفی این نوع اعتماد بیشتر میباشد. این نوع اعتماد، از مشاهده رفتارهای خاص شریک دیگر در طول زمان شکل میگیرد. بلویس[۱۲۸](۱۹۹۷) به درجه قویتری از اعتماد اشاره دارد که از ارزیابی خوشنیتی شریک دیگر نشات میگیرد.
اعتماد بر اساس هویت مشترک
اثرگذاری قوی و اتحاد کامل اهداف طرفین در اعتماد بر اساس هویت مشترک که در آن هر دو طرف هویتشان یکی شده و هر یک میتواند به طور کامل علایق طرف دیگر را با اعتماد کاملی که به هم دارند، برآورده سازند،تحقق مییابد. تیلور اعتماد رابطهمحور و اعتماد بر اساس هویت مشترک را معادل اعتماد اجتماعی میداند(دایتز و هرتوگ،۲۰۰۶: ۵۵۸-۵۵۷).
اعتبار بر اساس اجبار
در واقع اعتماد نیست بلکه بی اعتمادی است
اعتماد حسابگرانه
نوعی بدگمانی در آن وجود دارد ولی مزایای اعتماد بیشتر از هزینه‌های آن است
اعتماد دانشمحور
اطمینان مثبتی که بر اساس پیشبینی پذیری شکل میگیرد
اعتماد رابطهمحور
یک اطمینان مثبتی که بر اساس عاطفه مشترک شکل می‌گیرد
اعتماد بر اساس هویت مشترک
اطمینان بینهایت مثبت، که بر اساس علایق همگرا شکل میگیرد
آستانه اعتماد واقعی
اعتماد کامل اعتماد بالا/قوی اعتماد اعتماد پایین عدم اعتماد
اعتماد مبتنی بر دلایل خاص هر رابطه
اعتماد مبتنی بر دلایل سطح کلان
شکل(۲-۲) پیوستار درجه اعتماد سازمانی (دایتز و هرتوگ، ۲۰۰۶ :۵۶۳).
۲-۹-۳-۲٫ مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز[۱۲۹]
بسیاری از محققان بر جنبهها و ابعاد مختلفی در جهت توسعه تئوری اعتماد تأکید کردهاند.
مایر و دیگران برای رسیدن به این هدف پیشنهاد میکنند که باید به خصوصیات و ویژگیهای اعتماد کننده توجه شود. آنها یک مدل پیشنهاد کردهاند، همچنین بین عوامل بدست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پیامدهای اعتماد تمایز قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصر کلیدی و ضروری در ایجاد اعتماد بالا در سازمانها و تیمها، به دست آوردن نتایج، عملکرد منسجم و توجه به مشارکت است. شاو نکات کلیدی مانند رویههای رهبری، طراحی سازمانی و فرهنگ سازمانی را بر شمرد. میشرا[۱۳۰] هم بر اهمیت شایستگی، گشودگی، توجه و قابلیت اطمینان تاکید کرد (مارتینز، ۲۰۰۲ :۷۵۸-۷۵۶).
بیشتر محققان فقط بر تعدادی از جنبهها یا خصوصیات اعتماد تکیه کردهاند. در تحقیقی که مارتینز انجام داد بر اعتماد در یک موقعیت سازمانی با تاکید بر ارتباط کارمندان و کسانی که به طور مستقیم به این کارمندان گزارش میدهند تمرکز دارد. در تحقیق مارتینز فقط بر اعتماد بین دو گروه تکیه نشده بلکه ابعادی که بر این روابط اثر میگذارند نیز بررسی شدهاند.
با این همه، اعتماد میتواند به عنوان فرایندی که در آن اعتماد کننده به اعتماد شونده تکیه دارد، برای انجام دادن یک عمل بنابر انتظارات مشخص، آنهایی که برای اعتماد کننده مهم هستند بدون این که به سیاستها و آسیبپذیری های اعتماد کننده توجه شود مورد تاکید قرار گیرند (مارتینز ۲۰۰۲: ۷۵۶).
جنبههای شخصی اعتماد
مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه های شخصی را به صورت زیر بیان می کند.
وظیفه شناسی[۱۳۱]: شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه مقابل آن بیدقتی و عدم مسئولیتپذیری است.
خوشایندی[۱۳۲]: شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی بودن، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن نقطه مقابل آن سرد و خشن و غیر منصفانه بودن است.
ثبات انسانی[۱۳۳]: شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی و عدم اطمینان است. نقطه مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.
گشودگی تجربیات[۱۳۴]: شامل خلاقیت، نو آوری، مصمم بودن و هوشیاری است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.