بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان …

۱- ۴- ۱٫ هدف کلی
شناسایی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی کارکنان در دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲٫
۲-۴-۱٫ اهداف جزئی
تعیین وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده در دانشگاه بوعلی سینا همدان از دیدگاه کارکنان.
تعیین وضعیت اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان از دیدگاه کارکنان.
تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی دانشگاه بوعلی سینا همدان از دیدگاه کارکنان.
تعیین تفاوت بین میزان حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان به لحاظ ویژگیهای جنسیت و وضعیت استخدامی.
۵-۱٫ سوالات پژوهش
وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده در دانشگاه بوعلی سینا همدان چگونه است؟
وضعیت اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان چگونه است؟
۶-۱٫ فرضیههای پژوهش
فرضیهی اصلی: بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
فرضیههای ویژه:

  1. بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد جانبی در دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
  2. بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد عمودی در دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
  3. بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد نهادی در دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.
  4. بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان به لحاظ جنسیت و وضعیت استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) تفاوت وجود دارد.
  5. حمایت سازمانی ادراک شده مولفههای اعتماد سازمانی را در دانشگاه بوعلی سینا همدان پیش بینی می‌کند.

۷-۱٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق:
سازهها و متغیرها را میتوان به دو صورت مفهومی و عملیاتی تعریف کرد. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژههای دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژههای انتزاعی و ملاک‌های فرضی استفاده میشود. در این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده اشاره کرده و نقش مهمی را در فرایند تدوین فرضیهها ایفا میکند (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۸: ۴۰). تعریف عملیاتی[۲۳] یا کاربردی به تعریفی گفته میشود که از طریق آن، فعالیتهای لازم و اساسی برای اندازهگیری یک متغیر معین میشود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه قعالیتهای لازم و اساسی برای اندازهگیری و یا دستکاری متغیر را مشخص میسازد (دلاور، ۱۳۸۸: ۴۳). بر این اساس متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، از جنبههای مفهومی و عملیاتی به شرح زیر تعریف شدهاند:
الف) حمایت سازمانی ادراک شده
تعریف مفهومی: حمایت سازمانی ادراک شده به «اعتقاد کارکنان در رابطه با میزانی که سازمان برای مشارکت، سلامتی و رفاه آن‌ها ارزش قائل است» (آیزنبرگر و همکاران،۱۹۸۶: ۵۰۱) اشاره دارد. آیزنبرگر و همکاران (آیزنبرگر و همکاران،۲۰۰۱) حمایت سازمانی ادراک شده را متاثر از سیاست‌های می‌دانند که سلامتی و شادابی، احساس موفقیت، حس مشارکت مثبت و دستیابی به اهداف سازمان را ترویج می‌دهد. حمایت سازمانی ادراک شده، عبارت از باور کلی فرد مبنی بر اینکه سازمان، زحمات او را ارج می‌نهد و برای سعادت و رفاه او اهمیت قائل است (روداس و آیزنبرگر، ۲۰۰۲).
تعریف عملیاتیدر این پژوهش منظور از حمایت سازمانی ادراک شده، نمرهای است که از پاسخ هر یک از آزمودنیها (کارکنان)، به ۳۶ گویهی پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(۱۹۸۶) به دست میآید.
ب) اعتماد سازمانی
تعریف مفهومی: ساشکین[۲۴]، اعتماد سازمانی را این گونه تعریف میکند: اطمینانی که کارکنان نسبت به مدیریت دارند و میزانی که آنها گفتههای مدیریت را باور میکنند. گیبز[۲۵]، اعتماد سازمانی را به عنوان فضایی که در آن افراد احساس اطمینان، گرمی و مقبولیت دوطرفه میکنند، تعریف میکند(به نقل از خنیفر و زروندی،۱۳۸۹: ۱۳۱).
تعریف مفهومی مولفهی اعتماد جانبی: به میزان اعتماد بین کارکنان در یک سازمان اطلاق می‌گردد (الونن و همکاران،۲۰۰۸: ۱۶۲).
تعریف مفهومی مولفهی اعتماد عمودی: میزان اعتمادی که بین کارکنان و رهبران وجود دارد (الونن و همکاران،۲۰۰۸: ۱۶۲).
تعریف مفهومی مولفهی اعتماد نهادی: به اعتماد اعضای سازمان به راهبردها و شایستگیهای تجاری و فنی سازمان، و اعتماد به ساختارها و فرایندهای سازمانی، مانند سیاستهای منابع انسانی گفته میشود(الونن و همکاران،۲۰۰۸: ۱۶۲).
تعریف عملیاتی اعتماد سازمانی: در این پژوهش منظور از اعتماد سازمانی، نمراتی است که از پاسخ هر یک از آزمودنیها (کارکنان)، به ۴۹ گویهی پرسشنامه اعتماد سازمانی به دست میآید.
تعریف عملیاتی اعتماد جانبی: در این پژوهش اعتماد جانبی عبارت از نمرهای است که هر یک از آزمودنیها(کارکنان)، از پاسخ به پرسشهای ۱ تا ۱۵ پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸) به دست میآورند.
تعریف عملیاتی اعتماد عمودی: در این پژوهش اعتماد عمودی عبارت از نمرهای است که هر یک از آزمودنیها (کارکنان)، از پاسخ به سوالات ۱۶ تا ۳۰ پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸) بدست می آورند.
تعریف عملیاتی اعتماد نهادی: در این پژوهش اعتماد نهادی عبارت از نمرهای است که هر یک از آزمودنیها(کارکنان)، از پاسخ به پرسشهای ۳۱ تا ۴۹ پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸) کسب میکنند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲٫ مقدمه
امروزه سازمان‌ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی پی برده‌اند. سازمان‌های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه‌های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می‌کنند(ریگل، ادمونسون و هانسن[۲۶]، ۲۰۰۹). در پاسخ به موج رقابت بر سر منابع انسانی، سازمان‌ها روی اجرا و بهبود برنامه‌های رفاهی و حمایت از کارکنان سرمایهگذاری می‌کنند شاید دو دهه‌ی پیش مطرح کردن چنین مباحثی و بحث در مورد برنامه‌های رفاهی و جانبی حمایت کارکنان غیر معمول بود ولی اکنون شرکت‌هایی که چنین برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند در دنیا به وفور دیده می‌شوند. این شرکتها عملا دریافته‌اند از سرمایهگذاری روی بهبود رفاه و حمایت کارکنان منتفع خواهند شد زیرا کارکنانی که احساس حمایت کنند متعهد و راضی‌اند، کمتر غیبت می‌کنند و سازمان را به سادگی ترک نمی‌کنند که همگی این عوامل عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد و آن را به اهدافش می‌رساند( طالقانی، دیواندری و شیرمحمدی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر یکی از مهمترین نیازهای کارکنان در سازمان برقراری اعتماد میان کارکنان و مدیر می باشد سطوح بالای اعتماد در سازمان موجب افزایش روحیه کارکنان، کاهش غیبت، افزایش نوآوری سازمانی میشود( حسن زاده، ۱۳۸۵). با توجه به اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی و نقش تاثیرگذار این متغیرها در افزایش تواناییهای منابع انسانی، در این فصل به توصیف و توضیح حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی و پیشینهی داخلی و خارجی موضوع پژوهش پرداخته شده است.
قسمت اول ۲-۲٫مبانی نظری و ادبیات تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.