بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان- قسمت ۱۰

فصل سوم:
روش شناسی
مقدمه
واژه تحقیق اطلاق عام دارد و میتوان آن را برای هر نوع فعالیت جستجوگرانه و کاوشگرانه ای که افراد برای پاسخگویی به مسئله ای یا کشف مجهولی انجام می دهند به کار گرفت. اما اصطلاح تحقیق علمی اطلاق خاص دارد و میتوان آن را برای نوع خاصی از فعالیتهای تحقیقاتی بکار برد (حافظ نیا، ۱۳۸۹، ص ۱۲).
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود بهترین تعریفی که با آن چه مورد نظر ماست مطابقت دارد، چنین است: «روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر، قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است»(خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۰۱).
در این فصل به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار سنجش و جمع آوری اطلاعات و در نهایت آزمون های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازیم.
۳-۱ روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. با توجه به اینکه تحقیقات توصیفی به دنبال توصیف شرایط یا پدیده های موجود می باشد. لذا پژوهشگر در این تحقیق به بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان می پردازد. و تجزیه و تحلیل فرضیه ها بصورت همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۲ جامعه آماری[۸] و حجم نمونه
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی، منطقه ای، محلی و یا مکانی) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۱۴۳). با توجه به اینکه قلمرو مکانی این تحقیق را شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکیل می دهد، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان می باشد.
با توجه به اینکه پژوهش در میان کلیه کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان صورت می پذیرد و با توجه به اینکه جامعه آماری ۹۸ نفر است بنابراین جامعه آماری به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست جامعه نمونه
مدیر ۱۲ ۱۲
کارمند ۸۶ ۸۶
جمع ۹۸ ۹۸

 

۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
از بین ابزار­های مختلف جمع­آوری داده ها، در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای جمع­آوری داده ها از پرسشنامه های ­ اخلاق کار گری گوری سی پتی و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن مایر استفاده شده است.
پرسشنامه اول شامل ۲۳ سوال در ۴ سرفصل و پرسشنامه دوم شامل ۲۴ سوال در ۳ سرفصل می باشد. نحوه امتیازدهی با بهره گرفتن از مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت به ترتیب جداول زیر می باشد:
جدول( ۳-۱).کد گذاری سوالات بر اساس مقیاس ۵ گزینه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
کد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

ضمنا سوالات مرتبط با هر یک از سرفصل ها به شرح جداول زیر می باشد.
جدول( ۳-۲). سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه اخلاق کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *