سایت مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و سلامت …

ارزیابی عملکرد کارکنان

۱۸۴

۱۹۰/۲

۸۱۷/۰

۰/۰

جدول ۴-۶ (آزمون t-test برای فرضیه دوم)
نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value محاسبه‌شده که مقداری برابر با ۰/۰ است و این عدد کوچک تراز میزان خطا (۵/۰) است، فرض H۰ مبنی بر میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط است، رده شده و فرض H۱ یا نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پذیرفته می‌شود. همچنین از میانگین به‌دست‌آمده (۱۹۰/۲) که کمتر از میانگین (۳) می‌باشد، می‌توان به رد فرض صفر و تائید فرضیه: میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پی برد.
نتایج فرضیه‌های فوق بیانگر این واقعیت که شاخص‌های ارزیابی عملکرد کنونی مدیران و کارکنان در اداره گمرک شهید رجائی مناسب نبوده و بر این اساس و برای تحقق هدف دوم تحقیق و بر مبنای ادبیات تحقیق و مصاحبه‌های به عمل شاخص‌های پیشنهادی در پرسشنامه تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد:
بخش اول: شاخصه‌های ارزیابی عملکرد مدیران:
الف ) شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران در بعد آموزشی مدیر مناسب می‌باشد:
:H۰ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد آموزشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط است.
:H۱ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد آموزشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

متغیر تعداد پاسخ‌دهنده میانگین انحراف معیار P_Value
بعد آموزشی مدیر ۱۸۴ ۷۳/۳ ۷۹۴/۰ ۰/۱

جدول ۴-۷ (آزمون t-test برای فرضیه اول بخش اول)
نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value محاسبه‌شده که مقداری برابر با ۰/۱ است و این عدد کوچک تراز میزان خطا (۵/۰) است، فرض H۰ مبنی بر میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد آموزشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط است، تائید شده و فرض H۱ یا میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد آموزشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، رد می‌شود. همچنین از میانگین به‌دست‌آمده (۷۳/۳) که بیشتر از میانگین (۳) می‌باشد، می‌توان به تائید فرض صفر و رد فرضیه: میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد آموزشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پی برد.
ب ) شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران در بعد پژوهشی مدیر مناسب می‌باشد:
:H۰ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد پژوهشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط است.
:H۱ میزان نمره شاخص ارزیابی عملکرد مدیران در بعد پژوهشی مدیر بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست.