متن کامل – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

۴-۳ آمار استنباطی

در این بخش برای آزمون فرضیات، از آزمون‌های t-test و فریدمن استفاده‌شده است.
۴-۳-۱ آزمون t-test برای فرضیات تحقیق
در این آزمون ابتدا میانگین پاسخ‌های هر یک از سؤالات محاسبه شد. مقادیر بالای میانگین که همزمان دارای p_value بالاتر از ۵/۰ هستند، مؤید این مطلب هستند که:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران گمرک شهید رجایی مناسب و کارآمد می‌باشد.
  • شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک شهید رجایی مناسب و کارآمد می‌باشد.

فرضیه اول: شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران گمرک شهید رجایی مناسب و کارآمد نمی‌باشد. این فرضیه را می‌توان به‌صورت آماری به شکل زیر نشان داد:
:H۰ میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد مدیران بالاتر یا مساوی با حد متوسط است.
:H۱ میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد مدیران بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست

متغیر تعداد پاسخ‌دهنده میانگین انحراف معیار P_Value
ارزیابی عملکرد مدیران ۱۸۴ ۹۱۸/۱ ۹۸۵/۰ ۰/۰

جدول ۴-۵ (آزمون t-test برای فرضیه اول)
نتایج این آزمون نشان می‌دهد که در سطح اطمینان ۹۵%، چون P_Value محاسبه‌شده که مقداری برابر با ۰/۰ است و این عدد کوچک تراز میزان خطا (۵/۰) است، فرض H۰ مبنی بر میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد مدیران بالاتر یا مساوی با حد متوسط است، رده شده و فرض H۱ یا نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد مدیران بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پذیرفته می‌شود. همچنین از میانگین به‌دست‌آمده (۹۱۸/۱) که کمتر از میانگین (۳) می‌باشد، می‌توان به رد فرض صفر و تائید فرضیه: میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد مدیران بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست، پی برد.
فرضیه دوم: شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک شهید رجایی مناسب و کارآمد نمی‌باشد. این فرضیه را می‌توان به‌صورت آماری به شکل زیر نشان داد:
:H۰ میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط است.
:H۱ میزان نمره شاخص‌های کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان بالاتر یا مساوی با حد متوسط نیست

متغیر تعداد پاسخ‌دهنده میانگین انحراف معیار P_Value