برازش مدل ساختاری

همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط خصوصی با همسر به کیفیت زندگی، 25/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح روابط خصوصی با همسر، افزایش سطح کیفیت زندگی، قابل انتظار است و بالعکس. بنابراین فرضیه اصلی هشتم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-9 بررسی فرضیه 9
بین رابطه مثبت با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر رابطه مثبت با فرزند با کیفیت زندگی، 10/0- بوده و معنادار نمی‌باشد. بنابراین فرضیه اصلی نهم پژوهش، تأیید نمی گردد.
4-3-10 بررسی فرضیه 10
بین رابطه مثبت با فرزند و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر رابطه مثبت با فرزند به تعارض با فرزند، 20/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، مثبت می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح رابطه مثبت با فرزند، افزایش سطح تعارض با فرزند، قابل انتظار است و بالعکس. بنابراین فرضیه اصلی دهم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-11 بررسی فرضیه 11
بین رابطه مثبت با فرزند و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر رابطه مثبت با فرزند به وابستگی به فرزند، 32/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح رابطه مثبت با فرزند، کاهش سطح وابستگی به فرزند، و با کاهش سطح رابطه مثبت با فرزند، افزایش سطح وابستگی به فرزند، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه اصلی یازدهم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-12 بررسی فرضیه 12
بین وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر وابستگی به فرزند به کیفیت زندگی، 08/0- بوده و معنادار نمی‌باشد. بنابراین فرضیه دوازدهم پژوهش، تأیید نمی گردد.
4-3-13 بررسی فرضیه 13
بین تعارض با فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر تعارض با فرزند به کیفیت زندگی، 26/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح تعارض با فرزند، کاهش سطح کیفیت زندگی، و با کاهش سطح تعارض با فرزند، افزایش سطح کیفیت زندگی، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه سیزدهم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-14 بررسی فرضیه 14
برازش مدل ساختاری رابطه بین سن ابتلاء به صرع، روابط عمومی با همسر، روابط خصوصی با همسر، رابطه مثبت با فرزند، تعارض با فرزند، وابستگی به فرزند و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، براساس شاخص های برازش، تأیید می‌گردد.
مدل ساختاری مفروض پژوهش که در شکل 1-1 ارائه شده است، با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 4-1، با حذف مسیرهای غیرمعنادار و نیز حذف متغیر وابستگی به فرزند به دلیل عدم تأیید بیشتر مسیرهای مفروض مربوط به آن، مورد اصلاح قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل مسیر براساس شاخص های مختلف برازش، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-2 قابل مشاهده است.
جدول 4-2: نتایج تحلیل مسیر برای بررسی برازش مدل اصلاح شده پژوهش در شاخص های برازش
شاخص های برازش مقدار آماره سطح قابل قبول وضعیت مدل پژوهش

ادمین

Next Post

مهارت های ارتباطی

س مه 7 , 2019
در واقع به طور کلی، تغییر جایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد (که به علت ابتلاء و تشخیص صرع اتفاق افتاده) در سنین بالاتر غیرقابل پذیرش تر بوده و به مشکلات بیشتری مانند افسردگی و انزواگزینی در روابط اجتماعی منتهی می شود. اما ابتلاء در سنین پایین تر فرد را با جایگاه […]