بخش های مختلف اقتصادی

دانلود پایان نامه

سرعت باد
عوامل زیستی
میزان آفت زدگی محصولات کشاورزی
میزان شیوع بیماری های دامی
جدول(1-5): متغیرهای مستقل مربوط به ویژگی های نهادی دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی
بعد
گویه
مبانی نظری برنامه ریزی توسعه در کشور
اتکا بر رویکرد سیستمی در برنامه ریزی توسعه و اتخاذ روش شناسی روشن در ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)
توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)
توجه به تخصیص عادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)
مبانی نظری برنامه ریزی توسعه کشاورزی
توجه به بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی
ارتباط منطقی و همگرایی های لازم بین فعالیت های گوناگون بخش کشاورزی و فضاهای روستایی
ساختار نظام برنامه ریزی توسعه کشاورزی
تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور
برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی
برخورد کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی
میزان مشارکت کشاورزان، تشکل های کشاورزی و بخش خصوصی در فرایند طراحی، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه های عمراتی و توسعه کشاورزی
تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی
برخورداری از قابلیت و ظرفیت های لازم جهت اجرا و پیاده سازی برنامه های تدوین شده در بین سازمان ها و دستگاه های متولی مدیریت بخش کشاورزی
مبانی نظری سیاست های توسعه کشاورزی
رعایت حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی
تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش
توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بخش های مختلف اقتصادی