ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM- قسمت ۱۷

نتایج کلیدی

 

 

۸۵/۰

 

 

۳-۸-روش­تجزیه وتحلیل داده ­ها

 

به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل استفاده شده است:

 

۳-۸-۱-آمارتوصیفی:

 

روش­های توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی می‌باشد که توسط نرم افزار SPSS بدست آمده و به منظور طبقه ­بندی، خلاصه کردن و توصیف داده ­های بدست آمده مورد استفاده قرار گرفت.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳-۸-۲-آماراستنباطی:

 

به منظور تعمیم نتایج و آزمون فرضیه ­ها از آمار استنباطی استفاده می­ شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این تحقیق با نرم افزار SPSS20 و روش آماری تی استیودنت در این تحقیق استفاده شده است .
۳-۸-۲-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[۵۱]
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش تحلیل پارمتری یا نا پارامتری مورد استفاده قرار می­گیرد. این آزمون از دسته آزمون ناپارامتری می­باشد که ساختار آزمون آن بصورت زیر است:
:H0 متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی­ کنند
:H1 متغیرها از توزیع نرمال پیروی می­ کنند
که در صورت پذیرش فرض صفر، نرمال بودن داده ­ها از روش تحلیل پارامتری و در صورت رد فرض صفر از روش تحلیل ناپارامتری برای تحلیل داده ­ها استفاده می­گردد.

 

 

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱ مقدمه
فصل چهارم، هسته اساسی تحقیق و مشتمل بر جداول و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است.
به عبارتی در این بخش، پژوهش­گر برای پاسخ­گویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه‌هایی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل داده ­ها فرایندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده ­هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع­آوری در نمونه آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کدبندی ودسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه­ برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می­باشد: ابتدا شرح و آماده ­سازی داده ­های لازم برای آزمون فرضیه ­ها، سپس تحلیل روابط بین متغیرها، و در نهایت مقایسه­ نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ­ها انتظار داشتند (کامپنهود و کیوی،۱۳۸۷). در این فرایند داده ­ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می­شوند و تکنیک­های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج­ها و تعمیم­ها به عهده دارند.
داده ­های خام با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع­آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می­گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت­ها و ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ ­دهندگان حاصل می­ شود و در ادامه در آمار استنباطی، به کمک نرم افزار SPSS، به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می­پردازیم.
۴-۲- جمعیت شناختی
۴-۲-۱- جنسیت
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان از آن دارد که از ۲۳۰ نفری که در این پژوهش شرکت کرده‌اند ۲۷ نفر معادل ۱۲ درصد از کل نمونه زن و ۲۰۳ نفر معادل ۸۸ درصد از کل نمونه مرد می باشند.
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد
زن ۲۷ ۱۲
مرد ۲۰۳ ۸۸
کل ۲۳۰ ۱۰۰

 

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری، نمودار دایره‌ای توزیع فراوانی آزمودنی‌ها را بر حسب جنسیت آنها رسم می‌نمائیم.
نمودار (۴-۱) درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
۴-۲-۲ توزیع فراوانی بر حسب سن
دومین متغیر از متغیرهای جمعیت‌شناختی سن می‌باشد، با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها مشاهده می‌گردد که از ۲۳۰ نفری که در این پژوهش شرکت کرده‌اند سن ۳ آنها کمتر از ۲۵، ۳۰ نفر بین ۲۵ تا ۳۰ سال، ۶۶ نفر بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۴۵ نفر بین ۳۵ تا ۴۰ سال، ۳۰ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال، ۳۶ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال، ۲۰ نفر بین ۵۰ به بالا، قرار دارد.
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *