ارتباطات سیاسی

دانلود پایان نامه

3) مرز: هر سیستم دارای مرزی است که آن سیستم را از سایر سیستم‌ها جدا میکند، که بر اثر آن محیط داخلی و خارجی شکل می‌گیرد.
یک سیستم در درون یک محیط عمل میکند و با بقیه سیستم‌های موجود در این محیط در حال تعامل است. محیط، رفتار سیستم را تغییر میدهد و همین طور ممکن است توسط آن تغییر یابد. سیستم‌ها و محیط توسط مرز‌ها از هم جدا میگردند.
این مرز‌ها میتواند سخت و نفوذناپذیر و یا غیر از آن باشد. کیفیت مرز سیستم، وجود و تخریب و هویت سیستم را متاثر میکند. در این چرخه، خرده سیستم‌ها نیز دارای مرز می‌باشند.
4) تعادل و توازن: هر سیستم باید در جریان مواجهه با مسائل مرتبط با سیستم، به تعادل و توازن برسد وعدم نیل به توازن، باعث متلاشی شدن آن سیستم میگردد.
هر سیستمی ‌دارای ظرفیت معینی است که قابلیت میزان پذیرش بار وارده به سیستم را نشان میدهد. بدین معنا که هر چه ظرفیت و قابلیت سیستم بیشتر باشد، میتوان انطباقپذیری بیشتری را از آن انتظار داشت. بر عکس، سیستم‌های دارای قابلیت و ظرفیت کم، با ورود بار اضافی نمیتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، در نتیجه تعادل خود را از دست میدهند.
تعادل و توازن در واقع در اثر برون دادها و درون دادها و بازخوردها شکل گرفته و ایجاد می‌شود.
شکل 2-2. تعادل و توازن برون دادها، درون‌دادها و بازخوردها
2-19. سیستم خانواده
یک فرد، یک سیستم باز محسوب میشود و با محیط بیرونی خود دارای تعامل است. یکی از مهمترین و اثرگذارترین این محیط‌ها خانواده است که فرد را در برمیگیرد.
در این میان، خانواده بدون شک مهمترین سازمانی است که بسترساز رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی کودک و عامل رسیدن وی به تعادل (فیزیکی، روانی و اجتماعی) است. خانواده نه‌تنها یک سیستم است بلکه به‌عنوان یک زیرسیستم از جامعه انسانی نیز محسوب میشود و عواملی از قبیل ن‍ژاد، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، اموزش، نقش جنسی، کشور محل اقامت، مهاجرت، مذهب، ارتباطات سیاسی و مرحله چرخه زندگی خانواده، بر آن تاثیر میگذارد. یکی از عوامل محیطی موثر بر سیستم خانواده، فرهنگی است که خانواده در آن نشو و نما میکند. بنابراین، خانواده از منظر سیستمی‌ضمن منحصر به فرد بودن، در کنش متقابل با جامعه میباشد.
خانواده به عنوان یک سیستم و با خصوصیات یک سیستم کامل عبارت است از وجود پدر و مادر و فرزندان که هم با خود تعامل دارند و هم با سایر سیستم‌های بیرونی به تعادل میرسند. خصوصیات عمده سیستم خانواده پویایی آن است.
2-19-1. خصوصیات سیستمی‌خانواده
1) کلیت: خانواده به‌عنوان یک سیستم کلی، دارای خرده سیستم (نظام)‌های زن و شوهری، والدین و فرزندان، خواهران و برادران میباشد که هم این خرده سیستم‌ها با هم مرتبط هستند و هم با عناصر سایر سیستم‌ها و یا با کلیت یک سیستم بیرونی در تعامل میباشند. اصلیترین خرده سیستم خانواده، خرده سیستم زن و شوهری می‌باشد.
2) سازمان: خانواده به عنوان یک سیستم، دارای ساختار و سازمان است، همان‌طور که یک سیستم اهداف، سلسله مراتب، رهبری، قواعد و مقررات و … دارد، در خانواده نیز کلیه امور بر مبنای نیل به هدف بوده که در این مسیر، روابط، تقسیم‌کار، سلسله مراتب، رهبری، قواعد و مقررات و اطلاعات وجود دارد. براساس شیوه‌های مختلف رهبری استراتژی‌ها، اولویت‌بندی و اهداف زندگی، امور مختلف توسط اعضای خانواده تنظیم شده، اجرا، نظارت و پایش می‌گردند.
رهیافت سیستمی، مطالعات خانواده را معطوف بر کنش‌های متقابل اعضای خانواده قلمداد می‌کند.
3) مرز: خانواده به‌عنوان یک سیستم که دارای زیر مجموعه‌هایی تحت عنوان خرده سیستم است بوسیله مرز از سایر سیستم‌ها و خرده سیستم‌ها جدا میشود ورود و خروج در محدوده هر خرده سیستم و سیستم براساس شرایطی است که بوسیله مقررات مشخص شده و به‌عنوان مرز سیستم نام‌گذاری شده است. هر چه مرز‌های یک سیستم انعطاف خود را بیشتر یا کمتر کنند، دگرگونی و تغییرات نیز کم و زیاد میشوند. سختی بیش از حد یا انعطاف زیاد باعث تخریب و تزلزل سیستم میگردد استحکام و حفظ یک سیستم در واقع بستگی به نوع مرز آن دارد.
در درون خانواده، مرز‌ها امری روان‌شناختی است و به اموری مانند روابط کلامی‌ و غیرکلامی ‌میان افراد و موضوع‌های عاطفی مربوط میشود. این که تعاملی خاص در خانواده چه کسی حضور دارد و چه کسی بیرون از آن، نشاندهنده مرز‌ها در خانواده است. (بارکر، 1375)
برای عملکرد مناسب اعضای خانواده، باید مرز‌های زیر منظومه‌ها (خرده نظام‌ها) واضح و مشخص باشد، به گونه‌ای که اعضای هر زیر منظومه بتوانند نقش‌ها را بدون مزاحمت اجرا کنند و با این حال، مرز‌ها تماس اعضای زیر منظومه را با دیگران اجازه دهند.
از حیث انعطاف و سختی، در برخی خانواده مرز‌ها بیش از حد خشک و انعطاف ناپذیر میشود، به گونه‌ای که ارتباط بین زیر منظومه‌ها دشوار میگردد و نقش حمایتی خانواده نیز ناکارآمد میشود. این دو نهایت را بهم تنیدگی و گسستگی نامیده می‌شوند. تمام خانواده‌ها در یک نقطه از این امتداد قرار میگیرند و در بیشتر آن‌ها، هم مرز‌های نامشخص (به هم تنیده) و هم مرز‌های بسیار خشک دیده میشود.
4) تعادل و توازن: سیستم خانواده نیز همانند سایر سیستمها، دارای خاصیتی است که سیستم را به تعادل میرساند تا بتواند بقای خویش را حفظ کند. وجود قواعد و مقررات و اطلاعات، در ایجاد تعادل در خانواده موثر است. هر چه قواعد محکمتر و عملیتر باشد سلامت سیستم بیشتر حفظ میگردد. قواعد و مقررات، شیوه‌هایی هستند که افراد برای رفتار خود انتخاب و طراحی میکنند و از این رو، اصول کلی درون خانواده شکل میگیرد.
از سوی دیگر نظام خانواده در ارتباط با محیط بیرونی نیز از خود واکنش نشان میدهد. در اینجا ما با نوعی فرانظام سرو کار داریم که نظام خانواده نسبت به آن مکانیزمی ‌بازخوردی نشان میدهد و سعی میکند تعادل نظام کلی خانواده را درون مجموعه‌ای بزرگتر حفظ کند.
طبق برخی نظریه‌‌ها بهتر است خانواده با رهیافتی دیالکتیکی مطالعه شود چرا که هر تعادل و توازنی در خانواده حالتی ناپایدار و گذرا دارد و همواره عوامل خاصی وجود دارند که این تعادل را بر هم میزنند و باعث ایجاد تغییراتی در آن میشوند، در این تفکر خانواده همزمان با پیوند‌ها با تقابل‌هایی نیز روبرو است که گریزی از هیچ یک از آن‌ها نخواهد داشت. (سیبرن، 2003)
در بررسی خانواده، با دید سیستمی، کوچکترین تغییر (اصلاح یا تخریب) در کوچکترین جزیی از سیستم خانواده، تغییر در کلیت آن را به همراه دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مجمع البیان