ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در …

شکل ۳-۹٫ساختار خانه های صف

را با استفاده از روش بالا از زمانبندهای کار محلی می گیرد. الگوریتم زمانبندی پیشنهادی این روش در شکل ۳-۱۰ نشان داده می شود. متا زمانبند در هر چرخه زمانبندی، برنامه های موازی را پس از جمع اوری درخواستهای همه کاربران و اطلاعات عملکرد منابع از قبیل زمان انتظار صف و شیار های زمان ازاد، زمانبندی می کند (خط ۳-۱). متا زمانبند، در پایان هر چرخه زمانبندی، تقاضا برای منابع و عرضه انها را محاسبه می کند. (خط ۴). سپس متا زمانبند ، براساس اطلاعات جمع اوری شده از کابران و منابع، ارزیابی را با استفاده از مکانیسم های ارزیابی که در بخش قبلی ارائه شدند (خط ۶) به برنامه کاربر (مزایده) و صف منابع(درخواست) اختصاص می دهد. از فهرست مزایده دسته بندی شده ، مزایده (bi) با بالاترین ارزش با صف منبع با حداقل درخواست (aj) منطبق خواهد شد که می تواند نیازهای کاربر را براورده کند. ایا برنامه i کاربر به صف منبع j زمانبندی خواهد شد(در ارتباط با درخواست aj ) به پردازشگر برنامه و نیاهای پایان مهلت بستگی دارد. بنابراین اولین پایان مهلت برنامه i با استفاده از زمان انتظار صف منبع j بررسی می شود(خط ۱۳). اگر درخواستی باشد که نیازهای برنامه QOS را براورده کند سپس مزایده برای درخواست منطبق می شود؛ و کاربر منطبق شده و فروشنده منبع از تصمیم اگاه می شوند. برنامه i روی صف منبع j زمانبندی می شود(خط ۱۴) و سپس به فهرست زمانبندی اضافه می شود (خط ۱۵). شیار های زمان موجود (واحدهای کالا) روی صف متقابلا به روز می شوند(خط ۱۶). اگر نیازهای پایان مهلت برنامه i با صف منبع j براورده شوند سپس هیچ درخواست دیگری را نمی توان با مزایده برنامه منطبق کرد (خط ۲۰). بنابراین، برنامه از فهرست مزایده در ان چرخه زمانبندی حذف می شود. اگر تعداد پردازشگرهای مورد نیاز در صف منبع j موجود نباشد مزایده bi با درخواست بعدی در سکانس منطبق می شود(خط ۲۱). انطباق برای دیگر مزایده ها و درخواست ها که در لیست الحاقی هستند باید در چرخه زمانبندی بعدی با درخواست های جدید انجام گیرد. همه کاربرانی که برنامه های انها زمانبندی شده است در مورد منطبق شدن، توسط متا زمانبند اگاه شده اند. (خط ۲۳). این فرایند در هر چرخه زمانبندی با محاسبه مجدد ارزش درخواست و مزایده تکرار می شود تا همه مزایده ها یا درخواست ها منطبق شوند. همچنین باید بگوئیم که فرایند ارزیابی به گونه ای است که مزایده های منطبق نشده ارزش بالاتری در چرخه زمانبندی بعدی دریافت خواهد کرد تا از کمبود کار جلوگیری کند.

یک مطلب دیگر:
ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها ...

  1. while current-time < next-8chedule-time do
  2. Recv Resource Publish (P):

/ / P contains information about providers
۳ RecvJobQos (Q) ;
/ / Q contains Qos information about users
۴ Add information of pending applications from previous
Scheduling cycle to RecvJobQos;
۵ Calculate the Demand and Supply for resources;
۶ Update the value of bids and asks using eqn. 2 and 1;
۷ Sort asks in ascending order :
۸ Sort bids in descending order;
۹ while no all applications are assigned to resource queues do
۱۰ i = 1, j = 1;
۱۱ if bid bi is greater than ask aj then
۱۲ if QueueWaitingTime(j) + ExecTime(i) <
Deadline(i) then
۱۳ if check processor availability on resource j
then

  1. Schedule the application i to the resource j;
  2. add application with matched resource site

in Schedule List (Schd-List) ;

  1. update the value of available time slots

from resource j;

  1. i + +;

۱۸
۱۹ else

  1. add user application to pending application list;

۲۱ j + +;

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است