اجتماعی و سیاسی

منابع و مآخذ
منابع فارسی:
آذری، علاء الدین و دیگران: « اوضاع اجتماعی و سیاسی و آثار تاریخی اصفهان در دوره دیالمه»، میان رشته ای، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره اول، شماره۶، سال ۱۳۵۰٫
آل داوود، سید علی ( گردآورنده): دو سفرنامه از جنوب ایران‏، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫
ابن اثیر جزرى: تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه عباس خلیلى و ابو القاسم حالت، مؤسسه مطبوعات علمى، تهران‏،۱۳۷۱٫
ابن بلخی: فارسنامه، تصحیح و تحشیه: گای لیسترانج، رینولد الن نیکلسون، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
ابن حوقل، ابوالقاسم محمد بن علی: سفرنامه ابن حوقل، ایران در صوره الارض، ترجمه: جعفر شعار، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶٫
ابن خردادبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله: (م۲۷۲ه. ق) المسالک و الممالک، تصحیح: دخویه، ترجمه: حسین قره چانلو، نشر مترجم، تهران، ۱۳۷۰٫
ابن خلدون، عبد الرحمن: العبر یا تاریخ ابن خلدون، ترجمه: عبد المحمد آیتى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول، ۱۳۶۳٫
ابن خلدون، عبد الرحمن: مقدمه ابن خلدون، ترجمه: محمد پروین گنابادى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چ هشتم، ۱۳۷۵٫
ابن الفقیه، ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانى (م ۳۶۵): ترجمه مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمه: ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹ش.
ابن مسکویه، احمدبن علی: تجارب الامم، ترجمه: ابو القاسم امامى و على نقى منزوى‏، ناشر سروش / توس، تهران‏، چاپ اول، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶ ش‏.
ابن ندیم، محمد بن اسحاق: الفهرست، ترجمه: محمد رضا تجدد، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
اشپولر، برتولد: تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ‏ترجمه: جواد فلاطورى و مریم میر احمدى، ‏انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۳٫
اصطخری، ابواسحق ابراهیم: مسالک و ممالک، ترجمه: محمدبن اسعدبن عبدالله تستری، به کوشش: ایرج افشار، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، شماره ۵۲، ۱۳۷۳٫
اصفهانی، حمزه بن حسن: تاریخ پیامبران وشاهان (تاریخ سنی الملوک الارض وانبیاء)، ترجمه: دکتر جعفر شعار، تهران، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۷٫
اعتماد السلطنه، محمد حسن خان‏: تاریخ منتظم ناصرى، ‏محقق / مصحح: محمد اسماعیل رضوانى، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۷٫
افضل الملک، غلامحسین: افضل التواریخ، محقق / مصحح: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، نشر تاریخ ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۱٫
اقتداری، احمد: خوزستان و کهگیلویه و ممسنی، سسله انتشارات انجمن آثار ملّی، تهران، ج۳ درمجموعه آثار خوزستان، ۱۳۵۹٫
الهامی، داود: « حفظ آثار فرهنگی ایران در پرتو گذشت مسلمانان»، درسهایی از مکتب اسلام، شماره ۷، سال سیزدهم، مرداد ۱۳۵۱٫
الهامی، داود: « آل بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه»، فلسفه و کلام درسهایی از مکتب اسلام، شماره ۴، سال۴۰، تیرماه ۱۳۷۹٫
الهامی، داود: « به قدرت رسیدن آل بویه»، فلسفه و کلام، درسهایی ااز مکتب اسلام، شماره ۵، مرداد۱۳۷۹٫
امام شوشتری، سید محمد علی: « تأثیر موسیقی ایرانی در موسیقی عربی»، مجله وحید، شماره ۵۲، فروردین ۱۳۴۷٫
امیری پری، فاطمه: « ژرفای تاریخ» کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره۱۵۷، خرداد۱۳۹۰٫
امینی، فرشید: « پیشینیان فرهیخته، ابوزید ارجانی»، کتاب ماه علوم و فنون، شماره ۱۰۴، مرداد۸۷٫

یک مطلب دیگر:
کشورهای توسعه یافته