اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۹

Volatility = نوسانات( انحراف استاندارد قیمت های معاملات در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )
BAS = تفاوت بالاترین و پائین ترین قیمت سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

همان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، بازده بازار با ضریب ۱۶/۰، بازده روزانه تجمعی ماقبل با ضریب ۰۰۱/۰-، اندازه با ضریب ۱۵/۰-، حجم معاملات با ضریب ۱/۰ و نوسانات با ضریب ۰۰۰۰۱/۰- با اثر قیمتی کل رابطه معنا داری دارد و این در حالی است که متغیر BAS رابطه معنا داری با متغیر وابسته در سال ۱۳۹۱ نداشته است.
یکی از مهمترین معیارهای تعیین خوبی برازش رگرسیون، ضریب تعیین می باشد. طبق تعریف ضریب تعیین عبارتست از ” درصد تغییرات متغیر وابسته که به وسیله متغیرهای مستقل مدل توجیه می شود”. وجود و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد.یعنی بیش از ۵۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می باشد به عبارتی ضریب تعیین رگرسیون، حاکی از خوبی برازش مدل است.
از طرف دیگر ضرایب رگرسیون نه تنها به صورت جداگانه توسط آزمون t بلکه به طور همزمان نیز بایستی از لحاظ آماری تأیید شوند. بدین منظور از آماره، فیشر استفاده می شود.مقدار آماره F در مدل حاضر برابر با ۱۴٫۸۱ است و با وجود Prob=0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را ادعا کرد.
همانطور که اشاره شد، یکی از فروض کلاسیک ارتباط نداشتن پسماندها در دوره های مختلف زمانی است که نقض این فروض، مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد می کند. که برای تشخیص آن با توجه به آماره دوربین واتسون محاسبه شده می توان گفت که اگر این مقدار نزدیک به ۲ باشد مشکل خود همبستگی وجود ندارد. مقدار D-W در مدل حاضر برابر با ۱٫۹۶ است لذا می توان سلامت مدل را ادعا نمود. رگرسیون های نهایی به شکل زیر می باشد:
TOTAL IMPACT = 0.16*MARKETRETURN – 0.001*MOMENTUM – 0.15SIZE + 0.10*TURNOVER – ۰٫۰۰۰۰۱*VOLATILITY + 2.21*BAS + 6.56 + [AR(1)=0.24]
حال در این قسمت از مطالعه متغیرهای بی تاثیر را از مدل حذف میکنیم تا تاثیر واقعی متغیر ها به لحاظ شدت اندازه و هچنین علامت جهت تاثیرگذاری تبیین شود، نتایج تخمین به شرح جدول زیر می باشد:
جدول۴-۱۶- خروجی تخمین مدل نهایی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob آماره t ضریب متغیر
۰٫۰۳ ۲٫۰۰ ۰٫۱۶ Market Return
۰٫۰۰ -۴٫۲۷ ۰٫۰۰۱- Momentum
۰٫۰۰ -۳٫۹۲ -۰٫ ۱۵ Size
۰٫۰۰ ۳٫۲۴ ۰٫۱۰ Turnover
۰٫۰۰ -۴٫۰۴ -۰٫۰۰۰۰۱ Volatility
۰٫۰۰ ۶٫۷۶ ۶٫۵۵ C
۰٫۰۶ ۱٫۸۴ ۰٫۲۳ AR(1)
R2= 0.55
Prob(F)=0.00 F-statistic=17.48
D.W = 1.96
Market return = بازده بازار( بازده بازار در روز معامله بلوک)
Momentum = بازده روزانه تجمعی سهام( بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک ) 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *