آموزش و ترویج کشاورزی

دانلود پایان نامه

104
17
جمع
3052
370
ضمن اینکه، بنابر اهداف و مراحل تحقیق 18 نفر از کارشناسان آکادمیک اعم از اساتید دانشگاهی، محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جهادکشاورزی در امر پژوهش دخیل و جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند.
1-9- اهداف تحقیق
از آنجا که بخش کشاورزی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد بخش کشاورزی از عوامل عمده کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه به شمار می آید(رکن الدین افتخاری و همکاران، 88:1388). از این رو، مهمترین اهداف تحقیق حاضر بر عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی متمرکز است:
– ارائه چارچوب نظری جامع در زمینه عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی؛
– بررسی و شناسایی دقیق عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی؛
– سنجش سطح توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب؛
– آشنایی با ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی کشور و تاثیر آن بر الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
– سنجش میزان عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب؛
– بررسی وضعیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
– تحلیل مکانیسم تئوریکی ارتباط زیرین الگوی رفتاری دولت و ناکامی برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی؛ و
– ارائه راهکارهای اجرایی جهت توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی.
1-10- مسائل و مشکلات تحقیق
انجام هر پژوهش و بررسی با یک سری محدودیت ها و مسائلی روبرو می باشد که می تواند محقق را در راه پیشبرد اهداف دچار مشکل نماید و محقق را از ادامه مسیر تحقیق بازداشته و یا در حرکت محقق مانع ایجاد نماید. از جمله مشکلاتی که در این پژوهش به نوعی با آن برخورد شده است می توان به موارد زیر اشاره داشت :
کمبود و عدم وجود آمار و اطلاعات به طور تفکیکی از سکونتگاه های روستایی در دوره های سرشماری.
عدم ارتباط منطقی بین آمار و اطلاعات موجود در سازمان ها و ادارات مختلف در مورد سکونتگاه های روستایی.
مشکلات فراوان در توجیه مردم برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه.
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منافع شخصی