تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی- قسمت 4

42  3-6- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………….. 42  3-7- تهیه مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………… 43  3-8- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)……………………………………………………… 43  3-9- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)……………………………………………….  فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده

Read more