نظریه همسان همسری

6) ازدواج خصوصی: در این نوع ازدواج نه‌تنها رعایت موازین شرعی ضروری نیست بلکه طرفین ملزم به رعایت مقررات عرفی نیز نیستند. این نوع ازدواج که در آن فردیت و فردگرایی به اوج خود می‌رسد و به... دنباله مطلب

هنجارهای اجتماعی

«فهم اینکه عادت‌واره چگونه این پرسش‌ها را پاسخ می‌دهد، نخست نیازمند سیری کوتاه در حیطه نظری است. بوردیو عادت‌واره را از حیث شکل به صورت سرمایه عاملان اجتماعی تعریف می‌کند (افراد،... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

( موجودات و پدیدههای اساطیری – تبدیل انسان به حیوان تبدیل انسان به حیوان از مواردی است که در اساطیر زیاد به کار رفته است. (رجوع شود به قصهی 13و37) در این قصه هم برادر قهرمان قصه بر اثر... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

( رجوع شود به قصهی 7 ) ( موجودات و پدیدههای اساطیری -مار از موجودات اساطیری که جنبهی اهورایی دارد (رجوع شود به قصه‌ی 73 ). دراین قصه قهرمان باکمک پادشاه مارها، به انگشتر حضرت سلیمان دست... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

■ عناصر روانشناسی از نظر روان‌شناسی سفر شاهزاده برای یافتن بلبل خیارک، سفری برای رسیدن به کمال و پختگی است. شاهزاده برای رسیدن به کمال روانی سفری را آغاز میکند که در نهایت منجر به... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

■ عناصر روانشناسیهمانگونه که پیشتر هم گفته شد، اعداد به ویژه عدد سه که غالباً به صورت سومین فرزند خانواده دیده میشود، نقش مهمی در قصهها و تحلیل روانشناسانهی آنها دارند(رجوع شود به... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

( کنشهای اساطیری ____________( موجودات و پدیدههای اساطیری _____________■ عناصر اجتماعی ( طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها این قصه، قصهای تمثیلی و بیشتر کودکانه است. در این قصه بز و گرگی... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

■ عناصر اجتماعی( طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهاباغ سیب قصهای است دربارهی آدمیان که جادو و دیو نیز در آن نقش دارد. در قصه روابط آدمیان بهویژه روابط سه برادر که هر سه پسران... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

________________( موجودات و پدیدههای اساطیری-سیبهمانگونه در قصههای قبل نیز گفتیم، سیب نماد عشق و باروری است(رجوع شود به قصه 30). در این قصه هم جوانان برای نامزدهای خود سیب میفرستند، آنگاه از... دنباله مطلب

باورهای عامیانه

علاوه بر اینها روحیهی جنگاوری عرب زنگی در حالیکه دختری زیبارو با ویژگیهای زنانه است، نشانگر توجه وی به نرینهی روان بهعنوان بخشی از روان آدمی است.بنیادیترین و برجستهترین سوی و روی... دنباله مطلب