سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ن. اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. . حاجی حیدر، حمید، پیشین، ص40. . ماده2 قانون مالیاتهای مستقیم، مجلس شورای اسلامی، 1366؛ «اشخاص زیر مشمول‌ پرداخت مالیاتهای موضوع این... دنباله مطلب

آموزش و پرورش اسلامی

بعدروانیانساننقشیمهم،دررشدوارتقایاودارد . بنابراین، اهدافوبرنامههایآموزشوپرورشبایددرراستایرشداحساسارزشمندیومهمبودن دانشآموزشکلبگیرد... دنباله مطلب

قانون مجازات اسلامی

. نظریه‌ی 9814/7-13/1/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پیرامون ماده 1119 ق.م: «در صورتی هم که دادگاه به زوج اجازه‌ی ازدواج مجدد بدهد، زوجه می‌تواند به استناد این که شوهرش بدون... دنباله مطلب

سازمان کنفرانس اسلامی

برای نمونه بنگرید به، اولیویه روا،‌ “سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی“، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،‌ شماره 36، زمستان 1380 و مهرداد محسنین، “روابط ایران با آسیای... دنباله مطلب

روزنامه جمهوری اسلامی

http://vazeh.com نمایه و مطبوعات1- سراج زاده، حسین (اجتماع‌ اخلاقی‌ مسلمـانـان‌: تبییـن‌ جـامعه‌ شنـاختی‌ تـاثیــرباورهای‌ اسلامی‌ بر میزان‌ جرم‌) ، پژوهش‌ 2- شماره‌ ٣ – تابستان‌... دنباله مطلب

قانون مجازات اسلامی

ر.ک: یدالله بازگیر، منتخب آرای دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت (تهران: فردوسی، 1382، چاپ دوم). ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص179. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده (تهران :... دنباله مطلب

قانون مجازات اسلامی

در تبصرهی مادهی 69 آییننامه آمده است: «… کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد(5%) وجوه مسکوره از حقالزّحمهی کارشناسیهای خود را به اطلاع کانون برسانند. کارشناسان متخلّف از مفاد این... دنباله مطلب

انتخابات ریاست جمهوری

یکی ازمشکلات اساسی در اعمال سیاست دولت موقت در روابط با عراق سیاست ناهمگون و نا متوازن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عراق بود. در حالیکه نگرش وسیاست محوری دولت موقت... دنباله مطلب

نگ عراق علیه ایران

از مشروح گفتگو های صدام با برزینسکی اطلاع ندارم. اما همه ی شواهد حاکی از آن است که دولت عراق از رویداد گروگانگیری در ایران استفاده و فرصت طلبانه به ایران حمله کرد. برغم اختلافات بین... دنباله مطلب

نگ عراق علیه ایران

این یک ذهنیتی بوده که فقط باید از خود آقای هاشمی سوال بشود که شما چه تصوری از پیروزی و قدرت ما داشتید که میگفتید اگر ما پیروز شویم اسراییل دست به چنین اقدامی خواهد زد؟ هیچگاه پیوستگی... دنباله مطلب