پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، مالیات تورمی، هزینه تولید، بخش خصوصی

غیرمنتظره قیمتی، افزایش بهای سوخت و انرژی و … است، بهوجود خواهد آمد و منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا، کاهش تولید و افزایش سطح قیمتها خواهد یافت. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳۲) این شوکهای قیمتی در واقع همان تغییراتی هستند که سیاستهای تعدیل اقتصادی هم بر انجام آنها تاکید […]

رشته های علوم انسانی

شکل2-3: ادغام سیاستها برای توسعه پایدار منطقه ایدر واقع، نتایج حاصل از ارزیابی‌های انجام شده، در عرصه‌های مکانی ـ فضایی، روندها و فرایندهای حاکم و اثرگذار را شناسایی نموده و در مرحله بعدی با تحلیل این روندها، راهبردهای لازم (استراتژی ها) تدوین و در نهایت برنامه های کاربردی و اجرایی نیز طراحی خواهد شد که […]

شاخص های توسعه پایدار

عرصه سنجش پایداری، عرصه ایست که کارهای پژوهشی و اجرایی بسیاری در آن به انجام رسیده است. ابزارها و روش های مختلفی برای اندازه گیری پیشرفت به سمت توسعه پایدار طراحی شده اند، لیکن با وجود دیدگاههای متفاوت در مورد پایداری، عدم وجود یک روش پذیرفته شده همگانی و قابل کاربرد در تمام مناطق و […]

پایان نامه رایگان با موضوع روانشناسی، عوامل انسانی، رفتارهای ترافیکی، عوامل محیطی

و به‌احتمال‌زیاد قبل از بسیاری از بیماریهایی مثل مالاریا، سل و ایدز خواهد بود (هایدر، آماچ، گارگ و لابینجو52، 2006). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (2009)، تصادفات جادهای، جان بیش از 2/1 میلیون نفر گرفته و سبب مجروح شدن 50 میلیون نفر (10 تا 20 برابر کشتهها) در سال میشود (مهماندار، 1388؛ صادقیان و […]

پایان نامه رایگان درمورد توزیع درآمد، رشد اقتصادی، تخصیص منابع، افزایش قیمتها

خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفههای مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسهای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از […]

پایان نامه رایگان درمورد درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران، هزینه مبادله، نرخ رشد

خواهد شد. چینی (۱۳۷۸)، به بررسی رکود تورمی و راههای مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسانهای تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزشافزوده بخش نفت و بهصورت غیرمستقیم، […]

پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، اقتصاد ایران، نیروی کار، بانک مرکزی

میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است. کینسلا۱۵ (۲۰۰۸)، ضمن مطالعه دورههای وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست […]

مفهوم خصوصی سازی

مفهوم خصوصی سازی خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و […]

بازاریابی خدمات

در بازاریابی ، سازمان را در زمینه های خلق ایده و اجرای استراتژی خلاق و نوآور می سازد و در نهایت منجر به افزایش رضایت مشتری و جامعه می گردد. در بعضی نقالات نیز به بررسی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی نوآورانه پرداخته اند. عامل فرهنگ یکی از این پارامترها است.مشتریان محتلف فرهنگ های متفاوتی […]

پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، دانشجویان

رقابت سیاسی ایجاد نمی کند . در این پژوهش نشان داده شده است که ایرانیان معتقدند که آدمیان طبعا شرور و قدرت طلبند . همه چیز در حال دگرگونی و غیر قابل اعتماد است ، آدم باید نسبت به اطرافیانش بد بین و بی اعتمادباشد حکومت دشمن مردم است و … ( به نقل از […]