تولید ناخالص داخلی

– سهم هزینه های آموزش وپرورش از کل تولید ناخالص داخلی (G.D.P)– سرانه دانش آموزی به تفکیک دوره های تحصیلی و شاخه تحصیلی دوره متوسطه – سهم اعتبارات غیرپرسنلی ازکل اعتبارات آموزش... دنباله مطلب

بخش های مختلف اقتصادی

نقش‌آفرینی فزاینده و فراگیر نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نهایتا منجر به شکل‌گیری گونه خاصی از صورت‌بندی اقتصادی شد که می‌توان از آن به اقتصاد نفتی یا اقتصاد نفت – پایه... دنباله مطلب

ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی

جدول(4-2-48): آزمون همبستگی ارتباط بازاررسانی و بازاریابی و میزان توسعه کشاورزی 235جدول(4-2-49): اهمیت اوزان شاخص های بازاررسانی و بازاریابی 236جدول(4-2-50): آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات... دنباله مطلب

تأمین مالی کوتاه‌مدت

سرمایه در گردش خالص به این مفهوم است که بخشی از سرمایه در گردش از محل بدهی‌های بلندمدت و یا سرمایه واحد اقتصادی تأمین گردیده است.2-2-13- جریان نقد عملیاتیعبارت است از جریان نقد ورودی و... دنباله مطلب

توسعه روستایی

تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست، نتایج حاصل از این پژوهش میتواند رهنمودی علمی جهت برنامهریزان و سیاستگذاران ملی و منطقهای به منظور ارزیابی عینی و عملی از چگونگی بازدهی طرحها و... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره مدیران و کارکنان

عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، عوامل مدیریتی ٬ ایجاد زمینه... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش : مالی عنوان :  رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)

جایگزینی واردات در ایران

5/1413205/5313793/144/13214/5213808/139/112/222/5313813/146/111/2352 ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج اولیه حساب های ملیدر این میان، بررسی سیر تحولات سیاستی و اقدامات اجرایی دولت در زمینه های مختلف سرمایه گذاری و... دنباله مطلب

منبع مقاله درباره بهره وری نیروی انسانی

سازمانهایی که تمرکز در آنها بسیار زیاد است، هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان، در بیشتر موارد مدیران رده بالای سازمان، با اعمال نظرهای افراطی و حتی غیرعادلانه، باعث نارضایتی پرسنل شده،... دنباله مطلب