شاخص های توسعه پایدار

همانگونه که شکل2-4 نشان می دهد، پیش فرض اساسی این مدل تحت عنوان تخم مرغ رفاه نشان دهنده آن است که انسان به عنوان کانون یا زرده تخم مرغ توسط سفیده که در این مدل اکوسیستم است، احاطه شده است(Sors,2001,p12) شکل3-4: تخم مرغ پایداری پرسکات و آلن(Prescott Allen,1995,49) مدل رادار (RADAR) این مدل به طور […]

شاخص های توسعه پایدار

عرصه سنجش پایداری، عرصه ایست که کارهای پژوهشی و اجرایی بسیاری در آن به انجام رسیده است. ابزارها و روش های مختلفی برای اندازه گیری پیشرفت به سمت توسعه پایدار طراحی شده اند، لیکن با وجود دیدگاههای متفاوت در مورد پایداری، عدم وجود یک روش پذیرفته شده همگانی و قابل کاربرد در تمام مناطق و […]

توسعه پایدار شهری

اکولوژیکی 1-رشد فعالیت های سازگار با محیط زیست این شهرها، 2-آشنایی شهروندان به محدویت های زیست محیطی، 3- توجه به کیفیت محیط زیست این شهرها، 4-توسعه مساکن پایدار، 5-کاهش آلودگی آب رودخانه ها و منابع آبی، 6-تغییر از رشد پراکنده شهر به سمت فشرده،7- ایجاد فضای باز عمومی، اجتماعی 1- تقویت همبستگی فضای محلی، منطقه […]

شاخص های توسعه پایدار

شهرهای کوچک(small city): می توان گفت هنوز تعریف دقیقی از شهرها بر مبنای اندازه و میزان جمعیت ارائه نشده است و شهر کوچک، میانی و بزرگ تعریف روشنی ندارند و در نقاط مختلف، تعاریف گوناگونی ارائه شده است(زبردست،1383 ) و ( رضوانی و همکاران، 1386). با این وجود در بسیاری از موارد در تعریف شهر […]

ارزیابی توسعه پایدار

تقویت و توسعه درونی این شهرها در درازمدت می تواند به کاهش تمرکز ناخواسته صنایع، خدمات و ادارات دولتی در مراکز شهری بزرگ منجر شود.1-5- اهداف تحقیق: تحقیق حاضر به عنوان پژوهشی بنیادی-کاربردی، در صدد بهبود و تکمیل ساختار انتظام یافته نظری-مدیریتی در فرایند توسعه پایدار شهرهای کوچک است، چراکه تا کنون، مطالعات انجام گرفته […]

شاخص های توسعه پایدار

جدول6-15: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک ساحلی استان مازندران……………………………………282جدول6-16: استراتژی ها و راهکارهای بازنگری برای توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران………………………282جدول6-17: استراتژی ها و راهکارهای تهاجمی برای توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران………………………284شکل1-1: مدل فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….32شکل2-1: رسالت نظریه ای پایداری: برقراری توازن میان ابعاد و اهداف متعارض توسعه………………………………………….47شکل 2-2: پیوند و هم پوشانی […]

شاخص های توسعه پایدار

3-16- شاخص های توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………1033-17- ویژگی شاخص ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..1053-18- شاخص های پژوهش و فرایند انتخاب آنها…………………………………………………………………………………………………1073-18-1- گام اول: شناسایی اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………1093-18-2- گام دوم: تبیین معیارهای طراحی و انتخاب شاخص های پایداری………………………………………………………………..1103-18-3- گام سوم: مؤلفه های مبنایی توسعه پایدار شهرهای کوچک………………………………………………………………………….1113-18-4- گام چهارم: رهیافت ها و چارچوب سازماندهی و توسعه شاخص های […]

توسعه پایدار شهری

2-2-2- دیدگاههای موجود درباره توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….492-2-2-1- دیدگاه مدرن…………………………………………………………………………………………………………………………………………502-2-2-1-1- محیط گرایی با محوریت بازار………………………………………………………………………………………………………………502-2-2-1-2- نوگرایی اکولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………512-2-2-2- دیدگاههای میانه رو…………………………………………………………………………………………………………………………………532-2-2-2-1- محیط گرایی مردم نوین……………………………………………………………………………………………………………………….532-2-2-2-2- توسعه مردمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..542-2-2-3- دیدگاههای ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………………….572-2-2-3-1- نگرش نئومالتوسین ها…………………………………………………………………………………………………………………………572-2-2-3- 2- توسعه سبز انتقادی……………………………………………………………………………………………………………………………..582-2-2-3-3- دیدگاه رادیکال…………………………………………………………………………………………………………………………………..602-2-3- رویکردهای پایداری……………………………………………………………………………………………………………………………………..612-2-4- سطوح پایداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..622-2-5- پایداری شهری و ضرورت آن……………………………………………………………………………………………………………………….642-2-6- نظریه های مرتبط با توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………………………………..682-2-6-1- نظریه مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………………………………………..692-2-6-2- نظریه […]

توسعه پایدار شهری

5. تقویت حاکمیت قانون.6. حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی(رزمی و صدیقی،پیشین: 10-9).در جامعه مصر که تاکنون به شکل یک جامعه پدرسالار اداره می‌شده است بخش خصوصی در این کشور نه تنها فعالیت چندانی ندارد بلکه زیرساخت‌های لازم یا به مفهوم دیگر برنامه‌های قوی و لازم برای تقویت آن وجود ندارد البته لازم به […]

پایداری زیست محیطی

3-19- 6-گام ششم: محاسبه ی ارزش نهایی شاخص ها بر اساس نظریات خبرگان علمیقدم اول در این مرحله، استخراج ارزش نهایی هر کدام از شاخص ها از پرسشنامه های تکمیل شده است. با توجه به حجم نسبتاً بالای شاخص ها و تعداد پرسشنامه ها، در این مرحله ابتدا در محیط نرم افزار Exel همه ی […]