توسعه کشاورزی

12- رسی (clay): مقدار رس بیش از 40 درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از 45 تا 40 درصد کمتر است (http://www.bbk-iran.com). 2-4-1- 2- عمق خاکسنجش عمق خاک به عنوان پارامتری جهت تعیین میزان توان نگهداری رطوبت و... دنباله مطلب

کشورهای درحال توسعه

2. سرمایهفرهنگی:گرایشهاوعادات دیرپاکهدرطیفرآیندجامعهپذیری حاصلمیشوندو نیزاهداففرهنگیارزشمندنظیرصلاحیتهایتحصیلیو فرهیختگیراشاملمیگردد.3. سرمایهاجتماعی:... دنباله مطلب

رشد و توسعه اقتصادی

دراینفصلباتوجهبه هدف پژوهشسعی می شودتصویردقیقی ازهر یکازمتغیرهاارائهشود. برای اینمنظور،ابتدابحث توسعه پایدار به میان می آید سپس نقش آموزش در توسعه پایدار مطرح می شود و بعد از آن... دنباله مطلب

کشورهای توسعه یافته

در این راستا، سازمان جهانی تجارت چنان چه تضمین نماید که مدافع منافع هر دو گروه خواهد بود و از طرف آنها اجازه یابد، دارای قابلیت بالقوه لازم برای تبیین و تهیه و تدوین یک نظام حقوقی خاص... دنباله مطلب

کشورهای توسعه یافته

در مقابلِ خواسته های یک جانبه دول جنوب از کشورهای صنعتی شمال، داده های این رساله نیز نشان می دهد که درخواست “دسترسی به عرضه نفت ” از کشورهای نفت خیز توسط کشورهای توسعه یافته عضو... دنباله مطلب

کشورهای توسعه یافته

بدین ترتیب، در حالی که نظام چند جانبه اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت “اصل دسترسی به بازار” را هدف قرار داده است؛ لیکن، در حوزه نفت مساله اصلی برای کشورهای وارد کننده/... دنباله مطلب

توسعه تجارت بین الملل

ایده اولیه و ریشه نظری شکل گیری سازمان جهانی تجارت به زمان جنگ جهانی دوّم باز می گردد. در خلال این جنگ رهبران قدرت های متفق بر این باور بودند که یکی از دلائل اصلی وقوع جنگ جهانی... دنباله مطلب

کشورهای توسعه یافته

8.37.36.34.3کمبود نفت در بازار جهانیهمین طور، در حالی که تقاضای جهانی نفت رو به افزایش است، و کشورهای توسعه یافته برای رشد اقتصادهای پست مدرن خود هم چنان تشنه مصرف فزاینده نفت هستند و از... دنباله مطلب

رشد و توسعه اقتصادی

در بخش دوّم این رساله نیز که شامل فصول پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم می شود به تحلیل، تفسیر و ارزیابی و تاویل داده های ناشی از بخش اول و داده های آن ناشی از بخش اول بر حوزه نفت و به ویژه... دنباله مطلب

کشورهای توسعه یافته

اهمیت حیاتی و فزاینده نفت برای رشد پایدار اقتصاد جهانی از یک سو، و شرایط حاکم بر بازار جهانی آن از سوی دیگر، موجب شده است که اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای نفت خام و اطلاعات مربوط به... دنباله مطلب